Geri Anasayfa

Detay

Felsefenin Sonu Mu Yeni Bir Adımı Mı? Badiou’nun Heidegger Eleştirisine Dair Bir Değerlendirme
(Is It The End Of Philosophy Or A New Step? An Evaluation Regardıng Badiou's Critıcism Of Heidegger )

Yazar : Feyza Şule GÜNGÖR    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2019

Sayı : Volume 14 Issue 2

Sayfa : 413-430

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14842

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Felsefenin sonu teması, öncülü Hegel olmakla birlikte, çağdaş felsefede analitik gelenek, hermenötik gelenek ve postmodern yönelim tarafından farklı temellendirmelerden hareketle savunulmuştur. Bu çalışma, Platon’a kadar uzanan bütün bir varlık ve düşünce tarihinin kapanışı iddialarını sorgulamak amacıyla, kapanış iddiasının en güçlü temsilcilerinden Martin Heidegger’in geç dönem düşüncesine odaklanmaktadır. Heidegger’in felsefenin sonu teması en genel hatlarıyla; tekniğin dünya çapındaki hükümranlığının felsefeye son vermesi ve metafiziğin olanaklarının geri döndürülemez biçimde tükenmiş olmasıdır. Heidegger’in teknoloji temelli sorgulaması, “nostalji saplantısı, anti-modernist bir reaksiyonerlik” gibi eleştirilere maruz kalsa da, teknofobi olarak basite indirgenemeyecek felsefi köklere ve temellendirmelere sahiptir. Alain Badiou ise bu felsefi kökeni yakalamış ve Heidegger’in teknoloji temelli kapanış düşüncesine ve çıkış yolu olarak şiir ve mistisizmi önermesine ontolojik boyutta bir reddiye sunmuştur. Onun en temel eleştirisi, Heidegger’in felsefenin Platoncu dönemecine dair kurucu tartışmayı doğru bir noktadan analiz edememiş olmasıdır. Hakikat ve varlığa dair düşünmede şiirsel ve metaforik anlatının mathem ile kesintiye uğratılmasının kavranamayışı, çıkışı şiire yani felsefe öncesine bağlamıştır. Badiou felsefenin sonu ilanına karşı, tüm felsefe tarihinin kazanımlarını bir kenara bırakamayacağımız gerçeğinden hareketle, herhangi bir noktaya dönüş arzusu olmaksızın “bir adım daha” mottosunu savunmuştur. Bu çalışma ile Heidegger’in teknoloji temelli kapanış teması ve Badiou’nun yeni bir adım mottosuyla ona itirazı temelinde, felsefi düşünüşün mevcudiyeti ve güncelliğine dair diyalojik bir okuma ve tartışma amaçlanmıştır. Felsefenin sonu temasını reddetmek, felsefe için bir temenni olmanın ötesinde, felsefi düşüncenin özerkliğini ve merkezi konumunu çağdaş tarihsel/toplumsal eğilimlerin ağırlığından korumak açısından büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler
Felsefe, kapanış, metafizik, şiir, düşünce, teknoloji.

Abstract
Although Hegel is the pioneer of "the end of philosophy", it has been defended by different basics of analytical tradition, hermeneutics tradition and postmodern orientation in contemporary philosophy. In order to question the claims of the closure of an entire entity and the history of thought extending to Plato, this study focuses on the late thought of Martin Heidegger, one of the most powerful representatives of the closure claim. The most general lines; Heidegger's "end of philosophy" theme is worldwide sovereignty of the technique putting an end to philosophy and the exhaustion of the possibilities of metaphysics being irreversibly. Although Heidegger's technology-based inquiry, his obsession with nostalgia have been criticized for his anti-modernist reaction, as a technophobia, it has philosophical roots and basics which cannot be simplified. Alain Badiou captured this philosophical origin and put forth a rejection on the ontological dimension to Heidegger's idea of technology-based closure and proposal of poetry and mysticism as a way out. His most basic critique is that Heidegger was unable to analyze the founding discussion of the Platonic period of philosophy from an accurate point. He has linked the inability to understand the interruption of the poetic and metaphorical narrative with sorrow in thinking about truth and existence, the way out to poetry, that is to say pre-philosophy. Based on the fact that we cannot put aside the achievements of the whole history of philosophy in the face of the declaration of the end of philosophy, Badiou defended the motto of "one more step" without the desire to return to any point. In this study, it is aimed at dialogic reading and discussion of the existence and actuality of philosophical thought on the basis of Heidegger's technology-based closing theme and Badiou's objection to him with the motto of a new step. Rejecting the end of philosophy is of great importance not only in the sense of a wish for philosophy but also preserving the autonomy and central position of philosophical thought from the weight of contemporary historical/social tendencies.

Keywords
Philosophy, closure, metaphysics, poetry, thought, technology.