Geri Anasayfa

Detay

KALİTE YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMDE AKREDİTASYON SÜRECİ
(ACCREDITATION PROCESS IN THE FRAMEWORK OF QUALITY MANAGEMENT FOR HIGHER EDUCATION )

Yazar : Aysel GÜNEY    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2019

Sayı : Volume 14 Issue 2

Sayfa : 401-412

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14835

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Küreselleşme ile yükseköğretimde kalite geliştirme konusunda uygulanabilecek çeşitli yöntemlerin araştırılması son yıllarda ağırlık kazanmıştır. Günümüzde bilgi toplumunun öneminin artması bunda en önemli etkendir. Ülkeler arasında eğitim ve öğretim hizmetlerinde karşılıklı değişimi kapsayan yeni anlaşmaların imzalanması, eğitim ve öğretimde meydana gelen hareketlilik ve değişim, kalite arayışını arttırırken ülkeler ve üniversiteler arasında da rekabeti arttırmıştır. Özellikle, bilişim ve iletişim teknolojilerindeki yenilikler, bu yeniliklerin kullanılması, genel anlamda eğitimde özelde ise muhasebe eğitiminde önemli hale gelmiştir. Bu kapsamda, günümüzde üniversitelerde ve özellikle sosyal bilimler alanında kalite, kalite yönetimi ve akreditasyon gibi yeni kavramlar kullanılmaya başlanmıştır. Eğitimde son yıllarda, uzaktan öğretim, sanal ortamda eğitim çeşitlerinin ve uzmanlık belgelerinin daha fazla çeşitlenmesi gündeme gelmiş ve yaygınlaşmıştır. Yükseköğretimde hazırlanan öğrenci programlarının, ağırlıklı olarak yurtdışına yönelik olması ile birlikte, hazırlık ve proje devingenliği, kalite, kalite yönetimi ve akreditasyon gibi süreçlerin yükseköğretimde uygulanması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Kalite yönetiminde kullanılan en önemli araçlardan biri akreditasyon olarak görülmektedir. Bu çalışmada, kalite, kalite yönetimi ve yükseköğretimde kalite yönetimi kavramı ve akreditasyon kavramı açıklanarak, kalite yönetimi çerçevesinde akreditasyon sürecinin önemini incelemek amaçlanmıştır. Sonuç olarak, özellikle yükseköğretimde yapılan kalite ve kalite yönetimi çalışmalarının değerlendirilmesi ve bu çalışmalarda kaliteyi arttırmak ve belgelendirmek anlamına gelen akreditasyon çalışmalarının incelenmesi ile mevcut durumun iyileştirilmesine yönelik literatüre katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler
Akreditasyon, Kalite, Kalite yönetimi, Eğitim

Abstract
In recent years, it has become important to investigate various methods that can be applied in quality development in higher education with globalization. Today, the importance of the information society is the most important factor. The signing of new agreements covering mutual exchange of education and training among countries, mobility and change in education and training increase the search for quality and competition among countries and universities. In particular, information and communication technologies have become important both in education in general and accounting education in particular. Nowadays, new concepts including quality, quality management and accreditation etc. are used in universities, especially in the field of social sciences. In recent years, more diversification of education types and expertise documents in distance education and virtual environment have been used for education. Although the student programs prepared in higher education are predominantly directed abroad, the necessity to apply the processes such as preparation and project mobility, quality, quality management and accreditation in higher education has been revealed. One of the most important tools used in quality management is accreditation. In this study, the concepts of quality, quality management and quality management in higher education and accreditation are explained and the importance of accreditation process in the framework of quality management are explained. As a result, it is aimed to evaluate the quality and quality management studies carried out especially in higher education and to contribute to the literature to improve the current situation by examining the accreditation studies.

Keywords
Accreditation, Quality, Quality management, Education