Geri Anasayfa

Detay

SEZGİN KAYMAZ’IN POETİKASINI OLUŞTURAN TEMEL KAVRAMLAR
(THE BASIC CONCEPTS COMPOSING THE POETICS OF SEZGİN KAYMAZ )

Yazar : Osman ARICAN   - İrem HATIL  

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2019

Sayı : Volume 14 Issue 1

Sayfa : 35-56

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14822

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Alışılmış klasik roman sınırları dışında ürünler sunan Sezgin Kaymaz son dönem Türk Edebiyatının popüler yazarlarındandır. Edebiyat ansiklopedilerinde yer edinmemesine rağmen son yirmi yılda çok sayıda roman ve hikâye alanında eser vermiştir. Her yazarın yazarlık dünyasını oluşturan kendine özgü poetik yönü vardır. Bunlar aynı zamanda eserlerin içeriğinin çözümlenmesinde de anahtar unsurdur. Yazar yaşadığı dönemden ve toplumdan hem somut hem de soyut izler taşır. Dolayısıyla yazar bir bakıma toplumun da bir göstergesi olarak kabul edilir. Poetika ilk çağlardan beri üreten insanların hep ilgi odağında olmuştur. Somut olarak tam anlamıyla sınırlarının çizilemediği alan, pek çok araştırmacı için de inceleme konusu olmuştur. Poetikanın kendisi zaten çok yönlü bir alandır. Dolayısıyla söz konusu alanda yapılacak her çalışma bir bakıma kaynak niteliği taşıyacaktır. Bu çalışma da değinilen amaç güdülerek hazırlanmıştır. Kaymaz’ın on bir romanı ile sınırlandırılmıştır. Bundan sonraki yapılacak çalışmalara da ışık tutacağı düşünülmektedir. Sezgin Kaymaz’ın Poetikasını Oluşturan Temel Kavramlar adlı bu çalışma eserlere bağlı söz varlığı, üslup – veri tespitini içerir. Buradan hareketle yazarın poetikasını oluşturan ve öne çıkan poetik unsurlar, beş ana kavram etrafında incelenmiştir. Seçilen “Ankara”, “köpek”, “ölüm”, “argo”, “epigraf” kavramları ana ve alt başlıklarıyla ele alınmış, sınıflandırılmış, elde edilen veriler tablo ve grafik yardımıyla somut hale getirilmiştir. Ayrıca makalede Kaymaz’ın hayatıyla ilgili kısa bilgi ve sonuç kısmı yer alır.

Anahtar Kelimeler
Sezgin Kaymaz, poetika, kavram, Ankara, ölüm.

Abstract
Sezgin Kaymaz is one of the most popular avant-garde writers of recent Turkish literature. Although his name is nor referred in the literary encyclopedias, he has written many novels and short stories in the last two decades. Each author has their own poetic approach forming their writing style. And this style creates elements for the analysis of works. Again author bears both concrete and abstract traces from the period in which they live. Therefore an author is always considered to represent the society in some way. Since the early ages, poetics has always been the center of attention. As concrete boundaries cannot be fully drawn in poetics, it has been the subject of many research. Poetics field relevant with multiple disciplines. Therefore, any study made in this field can be accepted as a reference for further studies. This study aims to be a reference source as well. It only covers eleven novels by Kaymaz and is intended to other works. This study, called The Basic Concepts Composing The Poetics of Sezgin Kaymaz, includes some determinations as to vocabulary preference, style and data in Kaymaz’s works. In the study, the poetic elements that make up the poetics of the author and the prominent elements around five main concepts “Ankara”, “dog” , “death” , “slang” , “epigraph”. These concepts have been studied and classified main and sub-categories and also visualized with graphics and tables. This article also contains a brief summary about Sezgin Kaymaz's life and a conclusion section.

Keywords
Sezgin Kaymaz, poetics, concept, Ankara, death.