Geri Anasayfa

Detay

Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının incelenmesi
(Investigation of Healthy Lifestyle Behaviors of University Students )

Yazar : Tahir KILIÇ   - Tuba Sıdıka BALTA  

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2019

Sayı : Volume 14 Issue 1

Sayfa : 425-438

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14811

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Araştırmamızın amacı, Akdeniz üniversitesinde öğrenim gören, yaş ortalamaları 22,15±2,22 olan fiziksel aktiviteye katılımın yoğun olduğu beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencileri (n216) ile teorik eğitimin yoğunlukta olduğu hukuk fakültesi öğrencilerinin (n184) sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının karşılaştırılmasıdır. Bu çalışma amacına göre tanımlayıcı, verilerin toplanış yöntemine göre anket çalışması, verilerin toplanma zamanına göre ise kesitsel bir araştırma olarak tasarlanmıştır. Sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının ölçüm yöntemi 6 alt boyuttan oluşur. Bunlar; kendini gerçekleştirme, sağlık sorumluluğu, egzersiz, beslenme, kişilerarası uyum, stres yönetimidir. Tarama modeliyle gerçekleştirilen araştırmamızın anketi 52 sorudan oluşmaktadır. Sağlıklı yaşam biçimi davranışları anketi Walker ve ark. (1987) tarafından, sağlığı teşvik edici yaşam tarzının kalıplarını ve belirleyicilerini ve aynı zamanda yaşam tarzını değiştirmeye yönelik müdahalelerin etkilerini araştırmasını sağlamak üzere geliştirilmiştir Ölçeğin, Türkiye’de geçerlik ve güvenirliği Bahar ve arkadaşları tarafından 2008 yılında yapılarak ölçek Türkçeye uyarlanmıştır. Araştırmada, verilerin analizinde betimsel istatistik yöntemleri olarak frekans (%), aritmetik ortalama (X) ve standart sapma (Ss) kullanılmıştır. Farklığı tespit etmek amacıyla; Mann-Whitney U ve One Way Anova Testleri kullanılmıştır. Sonuçlar 0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçek puanı 142,61±18,02 dir. Hukuk fakültesi öğrencilerinin ölçek puanı 133,99±19,00 dir. Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçek puanı istatistiksel olarak yüksek anlamlılık düzeyinde olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Kendini gerçekleştirme, sağlık sorumluluğu, kişilerarası destek ve egzersiz alt boyutlarında anlamlı farka rastlanmıştır, beslenme ve stres yönetimi alt boyutlarında anlamlı farka rastlanmamıştır.

Anahtar Kelimeler
Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları, Kendini Gerçekleştirme, Sağlık Sorumluluğu, Kişilerarası Destek, Egzersiz, Beslenme, Stres Yönetimi.

Abstract
The aim of this study was to compare the healthy lifestyle behaviours of the students of the school of physical education and sports (n216), whose physical activity participation are high, and the students of the faculty of law (n184), who are in mostly a theoretical curriculum. In accordance with the purpose of this study, this study was designed as a descriptive study according to the purpose of it, a survey study according to the method of data collection, and a cross-sectional research according to the time of collection of data. The method of measuring healthy lifestyle behaviors consists of 6 sub-dimensions. These are self-efficacy, health responsibility, exercise, nutrition, Interpersonal Relationship and stress management. The Healthy Lifestyle Behavior Scale (HLBS), consisted of 52 questions and developed by Walker et al. (1987), aims to determine the patterns and determinants of health-promoting lifestyle and the effects of interventions aimed at changing the lifestyle. The reliability and validity of the scale in Turkey was made in 2008 by Bahar et al. to adapt it into Turkish. In the research, frequency (%), arithmetic mean (X) and standard deviation (SD) were used as descriptive statistical methods. In order to determine the difference, Mann-Whitney U and One Way Anova Tests were used. Significance level was set at 0.05. The HLBS mean score of the students of the school of physical education and sports is 142,61 ±18,02. On the other hand, the HLBS mean score of the faculty of law students is 133,99± 19,00. It was determined that the HLBS scores of the students of the school of physical education and sports were statistically significant (p <0.05). While significant differences were found in self-efficacy, health responsibility, interpersonal support and exercise sub-dimensions, there were no significant differences in nutrition and stress management sub-dimensions.

Keywords
Healthy Lifestyle Behaviors, Self-efficacy, Health Responsibility, Interpersonal Relationship, Exerc