Geri Anasayfa

Detay

TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ MÜLTECİLERİN DİJİTAL GAZETELERDEKİ TEMSİL SORUNU
(SYRIAN REFUGEES IN TURKEY DIGITAL NEWSPAPERS REPRESENTATION PROBLEM )

Yazar : Sinem ÇAMBAY    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2019

Sayı : Volume 14 Issue 1

Sayfa : 157-180

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14791

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Tüm dünyada giderek yükselen savaş, şiddet eğilimleri ve ekonomik dengesizlikler gibi olumsuz koşullar zorunlu göç eğilimlerinin artmasına ve sığınmacı sayısının hızla yükselmesine yol açmaktadır. Suriye savaşı sonrası özellikle Türkiye’ye doğru yaşanan sığınmacı akını ülkemizde sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda ciddi sorunların ortaya çıkmasına neden olmuş bulunmaktadır. Bu sorunların medya yoluyla daha da pekiştirildiği, haberler yoluyla göçün neden olduğu sorunlar aşılamadan sosyal ve kültürel anlamda daha da ciddi sorunlar eklendiği dikkat çekmektedir. Bu sorunların zaman ve mekân kavramını ortadan kaldırarak daha geniş kitlelere ulaşma imkânı olan dijital medya söz konusu olduğunda daha da arttığı görülmektedir. Bilginin anında ve etkileşimli bir biçimde aktarılabildiği ortamlar olarak dijital gazeteler, daha fazla okuyucuya ulaşmak ve önemli güncel sorunlar hakkında kamuoyu oluşturmak gibi önemli bir güce sahip bulunmaktadır. Bu düşünceden hareketle, dijital gazetelerin kamuoyu oluşturma gücü göz önünde bulundurulduğunda mültecilere yönelik yapılan haberlerin etik habercilik değerleri çerçevesinde değerlendirilmesi zorunluluk arz etmektedir. Dijital medya ortamlarında Suriyeli mültecilere yönelik yer alan olumsuz nitelikli haberlerin, toplumda Suriyeli mültecilere yönelik olumsuz algının oluşmasına, ayrımcılığa ve ötekileştirmeye sebebiyet verdiği düşünülmekle birlikte dijital gazetelerde Suriyeli mültecilerin nasıl temsil edildiğini belirlemek ve bu doğrultuda toplumsal algının nasıl oluştuğunu ortaya koymak bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Dijital gazetelerde mültecilere yönelik yapılan haberler Suriyelilere yönelik tehdit algısı inşa etmekte, korku ve kaygı yaratmaktadır. Suriyelilere yönelik oluşturulan algının dijital gazetelerde nasıl kurgulandığı ve bu toplumsal kesimin dijital medyada nasıl temsil edildiğini saptamak çalışmanın temel sorunsalını oluşturmaktadır. Bu amaçla, dijital gazetelerde çıkan haberler içerik analizine tabi tutularak incelenmiş haberlerde kullanılan dil, fotoğraf, sıfat ve yaftalamalar yoluyla Suriyelilerin toplumsal olarak nasıl konumlandırıldığı saptanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Medya, Göç, Dijital Gazetecilik, Sosyal Temsiller, Mülteci.

Abstract
Negative conditions such as increasing war, violence tendencies and economic imbalances all over the world lead to an increase in forced migration tendencies and a rapid increase in the number of asylum seekers. Turkey towards Syria following the war, especially the influx of refugees in our country experienced social features led to the emergence of serious problems economically and culturally. It is noteworthy that even more serious problems in social and cultural terms have been added to the problems caused by immigration through news generated through the media. It is seen that these problems increase in time when digital media, which has the opportunity to reach wider masses, eliminates the concept of time and space. As an environment where information can be transmitted instantly and interactively, digital newspapers have an important power to reach more readers and create public opinion on important current issues. Taking this idea into consideration, considering the public opinion power of digital newspapers, it is necessary to evaluate the news about refugees within the framework of ethical reporting values. While it is thought that negative news about Syrian refugees in the digital media environment leads to the formation of negative perception towards the Syrian refugees, discrimination and otherization in the society, the main purpose of this study is to determine how the Syrian refugees are represented in digital newspapers and to determine how social perception is formed in this direction. The news about the refugees in digital newspapers builds a perception of threat to Syrians and creates fear and anxiety. The basic problematic of the study is to determine how the perception of Syrians is established in digital newspapers and how this community is represented in digital media. For this purpose, the news published in digital newspapers were analyzed to determine how the Syrians are positioned socially through the language, photography, adjectives and stampings used in the news.

Keywords
Media, Migration, Digital Journalism, Social Representation, Refugee.