Geri Anasayfa

Detay

İlkokul 4. sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Metaforik Algılarının Oluşturdukları Görseller Aracılığıyla İncelenmesi
(Investigation of Primary School 4th Grade Students' Metaphorical Perceptions of Mathematics Course )

Yazar : Zeynep DOĞAN   - Damla SÖNMEZ  

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2019

Sayı : Volume 14 Issue 1

Sayfa : 245-262

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14788

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Bu çalışmanın amacı ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin görsellerle matematikle ilgili olan metaforik algılarını ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın örneklemi İstanbul ili Bakırköy ilçesinde bulunan bir devlet okulunda 2017-2018 eğitim öğretim yılında öğrenim görmekte olan 39 adet ilkokul 4. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma deseni olarak nitel araştırma yöntemlerinden olan durum çalışması kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak öğrencilere üzerinde matematik dersi deyince ilk aklınıza geleni çiziniz yazılı kâğıtlar verilmiştir. Verilerin analizinde öğrencilerin oluşturduğu görseller veya çizdikleri resimler ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Öğrencilerin oluşturduğu metaforlar uzmanlardan alınan görüşler neticesinde 4 ana başlık altında toplanmıştır. Duyuşsal durumlar, yaşama etki, okul ve sınıf ortamı, matematiksel ifadeler ve kavramlar başlıkları altında öğrencilerin oluşturduğu tüm metaforlar toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin matematiği okul ortamıyla bağlantılı ve sadece öğrendikleri dersin bir aracı olarak gördüğü aynı zamanda matematik dersinin öğrencilerin duygu durumlarını etkilediği de görülmüştür. Duyuşsal durumlar kategorisinde kız öğrenciler daha çok olumsuz metafor oluştururken, yaşama etki kategorisinde kızların oluşturduğu metaforların olumlu veya olumsuz olması denk bir şekildedir.

Anahtar Kelimeler
İlkokul; 4. sınıf; metaforik algı; matematik; çizim.

Abstract
The aim of this study is to reveal the metaphorical perceptions of 4th grade students in mathematics related to visual materials. The sample of the study consisted of 39 primary school 4th grade students who were studying in a public school in Bakırköy district of İstanbul in the 2017-2018 academic year. A case study which is one of the qualitative research methods is used as research design. As a means of collecting data, students were given written papers on the subject of mathematics. In the analysis of the data, the visuals or drawings of the students were examined in detail. The metaphors formed by the students were gathered under 4 main titles as a result of the opinions taken from the experts. All the metaphors formed by the students were collected under the headings of affective situations, impact on life, school and classroom environment, mathematical expressions and concepts. At the end of the study, it was seen that the students perceived mathematics as a tool of the course they learned and also affected the students' emotions. In the affective situations category, while female students create more negative metaphors, the metaphors formed by girls in the life effect category are equal or negative.

Keywords
Primary school; 4th grade; metaphorical perception; math; drawing.