Geri Anasayfa

Detay

YENİ NESİL GAZETECİLİK EĞİTİMİNİN GAZETECİLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN İŞ BULMA AVANTAJI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATİON OF NEW GENERATİON JOURNALİSM EDUCATİON İN THE CONTEXT OF EMPLOYMENT ADVANTAGE OF JOURNALİSM DEPARTMENT STUDENTS )

Yazar : Çiğdem DİRİK   - Sinem ÇAMBAY  

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2019

Sayı : Volume 14 Issue 1

Sayfa : 227-243

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14787

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Günümüzde yeni iletişim teknolojileriyle birlikte medya alanında yaşanan kaçınılmaz dönüşüm gazeteci kimliğinin de dönüşümünü gerekli kılmakta bu kapsamda gazeteci kavramı yeniden şekillenmektedir. Gazetecilerin değişen gazetecilik ortamında başarılı olmasının yolu çağın dinamiklerine adapte olmalarını sağlayacak yeni nesil gazetecilik anlayışıyla uyumlu donanımlara sahip olmasından geçmektedir. Söz konusu donanımlar olarak araştırma odaklı olma, veri analizi konusunda uzman olma, ekonomi, hukuk ve siyaset alanlarında bilgi sahibi olma, anlama ve ifade etme yeteneği, hızlı düşünme ve karar verme yeteneği, meslek ahlakına sahip olma, teknolojik yeterlilik, zamanı etkin kullanma, stresi yönetebilme, krizi yönetebilme, takım ruhuna sahip olma, gündemi takip etme gibi kritik ilkelere sahip olma öne çıkmaktadır. Çalışmada Yeni nesil gazetecilik eğitimi ve istihdam programının gazetecilik bölümü mezunlarının iş bulma avantajı bağlamında değerlendirilmesi hedeflenmekte olup eğitimin gazeteci adaylarına yeni nesil gazeteci olmaları yolundaki katkısı belirlenecektir. Çalışma, nitel araştırma tekniklerinden olan yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşme yöntemi esas alınarak hazırlanan veri toplama ölçeği ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde betimsel yaklaşım esas alınmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yeni nesil gazetecilik eğitimi ve istihdam programını iş birliği içinde düzenleyen İŞKUR ve Basın İlan Kurumunun İzmir bürolarının temsilcileri ve eğitim kapsamında işe alınan 10 gazetecilik bölümü öğrencisi olmak üzere toplam 12 kişiye yönlendirilen yarı yapılandırılmış soru ölçeği hazırlanmış olup derinlemesine görüşme tekniği kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yeni Nesil Gazetecilik, Gazetecilik, Gazetecilik Bölümü Öğrencileri, Medyada İstihdam.

Abstract
Today, with the new communication technologies, the inevitable transformation in the media requires the transformation of the journalist identity and the concept of the journalist is reshaped. The success of journalists in a changing journalism environment is compatible with a new generation of journalism that will enable them to adapt to the dynamics of the era. Being research oriented, being expert in data analysis, being knowledgeable about economics, law and politics, having ability to understand and expressing, ability of thinking fast and decision making, having professional ethics, technological competence, using time effectively, stress to be able to manage, to manage the crisis, to have a sense of team spirit, to follow the agenda has critical principles. In this study, it is aimed to evaluate the new generation journalism education and employment program in the context of journalism department graduates' advantage of employment and the contribution of education to journalist candidates to be a new generation journalist will be determined. The study was conducted with a data collection scale based on semi-structured in-depth interview method which is one of the qualitative research techniques. The descriptive approach was used to evaluate the data obtained. In this research, semi-structured question scale which is directed to the students of Izmir offices of İŞKUR and Press Advertisements Agency and ten journalism students who were recruited within the scope of the training, organized in cooperation with the new generation journalism education and employment program, and in-depth interview technique were used.

Keywords
New Generation Journalism, Journalism, Jornalism Department Students, Employment in Media.