Geri Anasayfa

Detay

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE ANAOKULU İHTİYACI
(SOCIAL CHANGE AND THE NEED FOR NURSERY SCHOOLS )

Yazar : Öznur YAŞAR    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2019

Sayı : Volume 14 Issue 2

Sayfa : 855-872

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14784

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Eğitimin her aşaması oldukça önemlidir. Ancak anaokulları okul hayatının ilk basamağı olması, çocuğun fiziksel ve zihinsel gelişiminin hızlandığı dönem olması, bu dönem verilen eğitimin çocuğun geleceğini şekillendirir nitelikte olması, çocukluk yıllarında kazanılan davranışların büyük bir kısmının yetişkinlikte bireyin değer yargılarını ve kişilik yapısını, biçimlendirmesi hasebiyle ayrıca önem arz etmektedir. Anaokullarının bahsedilen sebeplerden dolayı önemi ve gerekliliği aşikardır. İlaveten sosyolojik bir perspektifle başka bir gereklilik alanı da yaşanan toplumsal değişim ile olan ilintisidir. Şöyle ki; ekonomik ve sosyal hayatta meydana gelen çeşitli toplumsal değişmeler anaokullarının dünyada ve ülkemizde giderek yaygınlaştırarak önemini arttırmıştır. Özellikle kadının çalışma hayatına girmesi ile statüsünün değişmesi, aile yapısındaki dönüşüm, kentleşme ve fırsat eşitliğine verilen önemin artması ile ebeveynler çocuklarını anaokuluna daha çok göndermeye başlamıştır. Bu sebeple bu çalışma bahsedilen toplumsal değişme kategorileri ile anaokulu ihtiyacını anlatmak amacı ile hazırlanmıştır. Bu çalışmada toplamda 12 kişi ile yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Görüşmecilerin altısı öğretmen, altısı öğrenci ebeveynidir. Görüşmeler gönüllük esası ile gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerin analizinde nitel araştırmalarda kullanılan MAXQDA nitel araştırma tekniğinden faydalanılmıştır Analizler neticesinde toplumsal değişme ve anaokulu ihtiyacı temel teması altında dört kategori oluşturulmuştur. Bu kategoriler; toplumsal değişmeye bağlı olarak kadının değişen konumu ve ana okulu ihtiyacı, ücretsiz ve zorunlu anaokulu ve fırsat eşitliği, çocukların sosyalleşme ihtiyacı ve kentleşme, değişen aile yapısı ve anaokulu ihtiyacıdır. Bu kategoriler görüşmecilerin düşünce kodları ile haritalandırılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Eğitim, Anaokulları, Toplumsal Değişim, Maxqda

Abstract
Every stage of education is important. However, the pre-school education has additional importance because it being the first stage of the school life and being the period that the children’s physical and mental development is accelerated; the given education in this period being able to shape the children’s future; and because the behavior acquired in the childhood years shapes the individual’s personality, attitude, habits, beliefs and value judgment. The need for pre-school education is obvious due to the reasons mentioned. In addition, from a sociological perspective, another subject of need is social change. That is to say, the various social changes in the economic and social life popularized pre-school education in the world and our country and raised the importance of pre-school education. Especially with the women entering the working life and changing women’s status, conversion in the family life, urbanization, and the increase of the importance on the equality of opportunity, the parents started to send their children to nursery schools more and more. For this reason, this study was conducted to explain the need for nursery schools with the mentioned categories of social change. In this study, in-depth interviews were done with a total of 12 inüdividuals via a semi-structured interview form. The six of the interviewees are teachers, and the other six are student’s parents. The interviews were done on a voluntary basis. In the analysis of the interviews, the MAXQDA qualitative research technique was made use of. As a result of the analyses, four categories were formed under the main theme of social change and the need for nursery schools. These categories are the need for nursery schools and the women’s changing position based on social change; the equality of opportunities and unpaid and compulsory nursery schools; urbanization and the children’s need for socialization; and the changing family structure and the need for nursery schools. These categories were mapped with the interviewees’ thought codes.

Keywords
Education, Nursery Schools, Social Change, MAXQDA.