Geri Anasayfa

Detay

60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN ERKEN AKADEMİK VE DİL BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF 60-72 MONTH-OLD CHILDREN’S EARLY ACADEMİC AND LANGUAGE SKILLS IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES )

Yazar : Özgün UYANIK AKTULUN    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2019

Sayı : Volume 14 Issue 1

Sayfa : 775-797

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14776

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Gelişimsel açıdan yaşamın en kritik dönemi olarak kabul edilen erken çocukluk yıllarında, özelikle aile bireylerinin desteği ile çocuklar dil ve akademik becerilerle ilgili çeşitli deneyimler kazanır. Bu bağlamda çocuğun erken akademik ve dil becerilerinin desteklenmesinde ailenin demografik özelliklerinin farklı etkilere neden olduğu söylenebilir. Bu noktadan hareketle araştırma, okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60-72 aylık çocukların erken akademik ve dil becerilerinin bazı değişkenler açısından değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın genel amacı doğrultusunda, “60-72 aylık çocukların “Kaufman Erken Akademik ve Dil Becerileri Araştırma Testi’nden aldıkları puan ortalamalarında cinsiyet, kardeş sayısı, anne öğrenim, baba öğrenim, anne meslek ve baba meslek durumu değişkenlerine göre anlamlı bir fark var mıdır?” sorularına yanıt aranmaya çalışılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2016-2017 eğitim öğretim yılında Afyon il merkezindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokulların anasınıflarına ve bağımsız anaokullarına devam eden 60-72 aylık çocuklar oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemine ise, Afyon il merkezindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokulların anasınıflarına ve bağımsız anaokullarına devam eden 60-72 aylık çocuklar arasından amaçsal örnekleme yönteminden maksimum çeşitlilik örnekleme ile belirlenen 420 çocuk dahil edilmiştir. Araştırmada, çocuklar ve ailelerine ilişkin genel bilgileri toplamak amacıyla “Genel Bilgi Formu”, çocukların erken akademik ve dil becerilerini değerlendirmek amacıyla da “Kaufman Erken Akademik ve Dil Becerileri Araştırma Testi” kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin çözümlenmesinde parametrik testlerden t-testi ve ANOVA kullanılmıştır. Çocukların erken akademik ve dil becerilerinde kardeş sayısı, anne-baba öğrenim düzeylerinin, anne-baba mesleğinin istatistiksel olarak anlamlı farklılık yarattığı, cinsiyet değişkenin ise yalnızca telaffuz becerilerinde etkili olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
okul öncesi eğitim, erken akademik beceriler, dil becerileri

Abstract
In early childhood, which is considered to be the most critical period of life in terms of developmental aspects, children, especially with the support of their family members, gain various experiences about language and academic skills. In this context, it can be said that the demographic characteristics of the family lead to different effects in supporting the child's early academic and language skills. From this point of view, the research was conducted in order to evaluate the early academic and language skills of 60-72 month-old children attending preschool education in terms of some variables. For the general purpose of the study, answer to the question “whether there was a significant difference between the scores of 60-72 months old children in terms of gender, number of siblings, maternal education, maternal education, maternal occupation and occupational status according to their average scores of Kaufman Early Academic and Language Skills Research Test” was sought. The population of the study consisted of 60-72 month-old children attending to the kindergartens and nursery classes of elementary schools in the province of Afyonkarahisar in 2016-2017 academic year. The sample of the study consisted of 420 children, who were determined by maximum diversity sampling from the purpose-oriented sampling method among 60-72 months old children attending kindergartens and nursery classes of elementary schools in Afyonkarahisar city center. “General Information Form” was used to gather demographical information about children and their families, and “Kaufman Survey of Early Academic and Language Skills” was used to evaluate the early academic and language skills of children. In order to analyze the data obtained from the study, t-test and ANOVA were used. It was found out that the number of siblings, the level of parents' education, and the parental profession was significantly effective in the early academic and language skills of the children, while the gender variable was effective only in articulation skills.

Keywords
Early childhood education, early academic skills, language skills