Geri Anasayfa

Detay

Erken Cumhuriyet Dönemi Türk Müziği Kadın Bestekârlarından Melahat Pars’ın Eserleri Üzerine Bir İnceleme
(A Research on the Works of Melahat Pars, One of the Turkish Women Composers in Early Republican Period )

Yazar : Safiye YAĞCI    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2019

Sayı : Volume 14 Issue 1

Sayfa : 819-831

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14774

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Geleneksel Türk Müziğinde kadın bestekarlar önemli bir yere sahiptir. Osmanlı Döneminden itibaren müziğin içerisinde olan kadınlar, müzik çalışmalarına Cumhuriyet Dönemiyle birlikte de devam etmişlerdir. Osmanlı Döneminde Reftar Kalfa ile başlayıp Dilhayat Kalfa ile devam eden kadın bestekarlık ekolü günümüze kadar devam etmiştir. Bu kadın bestekarlardan Melahat Pars erken Cumhuriyet döneminde yaşamış ve o dönemlerde Türk müziği eğitimi veren kurumlarda müzik hayatına devam etmiştir. Eserlerinin incelenmesi dönemin müzik gelişmelerinin incelenmesi açısından da önemlidir. Osmanlılar zamanında 17.yy’daki kadın bestekarlarla başlayan bu müzikal akım günümüze kadar süregelmiştir. Cumhuriyet dönemi öncesinde kurulan ve varlığını uzun bir müddet sürdüren müzik kurumlarında, cemiyetlerde kadın icracı, eğitimci, bestekarların varlığı azımsanmayacak ölçüde artmıştır. Buna bağlı olarak Cumhuriyet dönemi Türk müziğindeki gelişmelerin olumlu etkileri günümüze yansımaktadır. Bu bilgilere dayanarak Cumhuriyet Dönemi kadın bestekarlar ele alınmış, verdikleri eserler incelenmeye çalışılmış, Melahat Pars’ın çalışmaları bestekâr, eğitimci ve icracı özellikleri açısından dikkate değer bulunmuştur. Çalışmanın kavramsal çerçevesinde Cumhuriyet döneminde Türk müziğinde yaşanan gelişmelere, genel hatlarıyla kadın bestekarlar ve Türk Müziğinde kadın bestekarlara, Melahat Pars’ın müzik yaşamına dair bilgiler verilmiş, TRT sözlü eserler repertuvarına kayıtlı eserleri liste halinde sunularak müzikal yapıları itibariyle değerlendirmeye alınmıştır. Bu çalışma, Türkiye’de kadın bestekarlar üzerine yapılmış çalışmaların yeterli sayıda olmaması ve alana katkı sağlaması açısından önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler
Cumhuriyet Dönemi, Kadın Bestekâr, Melahat Pars

Abstract
Women composers have an important place in traditional Turkish music. Women who were busy with music from the times of the Ottoman period continued their music studies with the Republican Era. Starting with Reftar Kalfa and going on with Dilhayat Kalfa, Composition school of women has continued up to now. Melahat Pars, one of these female composers, lived in the early Republican era and continued her musical career at Turkish Music Education Institutions at that time. Examination of her works is also important in terms of examining the musical developments of the period. In the time of the Ottomans, this musical movement, which began with women composers in the 17th century, has continued until today. The existence of women performers, educators and composers in the music organizations and societies that were established before the Republican period and continued for a long time has increased considerably. So the positive effects of developments in Turkish music in the Republican period are reflected today. Based on these informations, female composers of the Republican Period were taken into consideration and their works were examined.and also Melahat Pars’s compositions were examined. In the conceptual framework of the study, information was given about the developments in Turkish music in the Republican period, women composers in general terms and female composers in Turkish Music and Melahat Pars's music life. Her works recorded in TRT oral works repertoire were listed and their musical structures were appreciated. This research is expected to contribute to that important area as to the lack of a sufficient number of studies done on women composers in Turkey.

Keywords
Republican Era, Woman Composer, Melahat Pars