Geri Anasayfa

Detay

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin çocuklara yönelik sivil toplum kuruluşları yapılanması: dernekler üzerinden bir analiz
( The organization of non-governmental organizations for children in the Eastern Black Sea Region: an analysis on associations )

Yazar : Yasemin MAMUR IŞIKÇI    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2019

Sayı : Volume 14 Issue 1

Sayfa : 511-536

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14764

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çocuk hakları alanında büyük sorunlar yaşanmakta ve bu sorunların üstesinden gelmek üzere yoğun tartışmalar yapılmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarını öne sürülen çözüm önerilerinin bir parçası olarak değerlendirmek mümkündür. Zira sözü edilen sorunlar, sadece hükümetlerin üzerine yıkılamayacak kadar karmaşık ve büyüktür. Günümüzde bu sorunların çözümünde sivil toplum aktörlerinin daha fazla rol oynaması beklenmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, Doğu Karadeniz Bölgesinde bulunan sivil toplum kuruluşlarının kurumsal yapılarını ve niteliklerini çocuk haklarına katkı açısından belirlemektir. Bu bağlamda bu çalışmada Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan bu illerde faaliyet gösteren çocuklarla ilgili derneklerin kurumsal yapıları, örgütlenme şekilleri, üye yapıları, faaliyetleri, ilişkileri, karşılaştıkları sorunlar, çocuk haklarına yönelik duyarlılık durumları, çocuklarla ilgili sorunları algılayış durumları ayrıntılı biçimde analiz edilmiştir. Araştırma kapsamında söz konusu illerde faaliyet gösteren çocuklara yönelik sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile görüşme yapılarak veri elde edilmiş ve bu veriler içerik analizi yöntemi ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonunda, çocuklara yönelik dernekler sınıflamasında yer alan dernek türlerinin Türkiye genelinde oldukça sınırlı olduğu, hatta bazı şehirlerde doğrudan çocuklarla ilgili hiçbir derneğin bulunmadığı tespit edilmiştir. Çocuklarla ilgili sınırlı sayıdaki sivil toplum kuruluşunun ise çocuklarla ilgili politika yapım sürecinde etkin olabilecek güçte ve nitelikte olmadıkları görülmüştür. Araştırmanın sonunda çocuklarla ilgili sivil toplum yapılanmasının niteliğine ilişkin öneriler getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Sivil toplum, dernekler, çocuk hakları, yönetsel kapasite

Abstract
Turkey as well as in the entire world is experiencing major problems in the field of child rights and intensive discussions are conducted in order to overcome these problems. It is possible to evaluate civil society organizations as part of the proposed solutions. Because the problems mentioned are too complex and large enough to be overthrown by governments. Today, civil society actors are expected to play a greater role in solving these problems. The main purpose of this study is to determine the institutional structures and qualifications of non-governmental organizations in the Eastern Black Sea Region in terms of their contribution to children's rights. In this context, in this study, the institutional structures, organization forms, member structures, activities, relationships, problems of children, sensitivity to children's rights, perception of problems related to children are analyzed in detail. Within the scope of the study, data were obtained by interviewing the managers of non-governmental organizations for children operating in the mentioned provinces and these data were evaluated with content analysis method. Research results in the classification of types of associations associations located in Turkey is quite limited for children in general, and in some cities have been identified where there were no associations directly related to the child. It is observed that a limited number of non-governmental organizations related to children are not strong and qualified in the policy making process related to children. At the end of the research, suggestions were made on the quality of the civil society structure related to children.

Keywords
Civil society, associations, children's rights, administrative capacity