Geri Anasayfa

Detay

BİYOKÜTLENİN KATALİTİK HİDROTERMAL SIVILAŞTIRMA YÖNTEMİ İLE SIVILAŞTIRILMASI
(LİQUEFACTİON OF BİOMASS BY CATALYTİC HYDROTHERMAL LİQUEFACTİON PROCESS )

Yazar : Halil DURAK    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2019

Sayı : Volume 14 Issue 1

Sayfa : 263-278

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14716

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Biyokütle ısıl, biyolojik ve fiziksel birçok yöntemle daha değerli enerji formlarına dönüştürülebilmektedir. Biyokütlenin geleneksel yöntem ile doğrudan yakılması sonucu enerji elde edilebildiği gibi çeşitli termokimyasal işlemlerle de biyokütleden katı, sıvı ve gaz yakıtlar elde edilebilmektedir. Biyokütleden biyoyakıt üretimi için gazlaştırma, piroliz ve sıvılaştırma gibi birçok termokimyasal yöntem kullanılmaktadır. Biyokütleden elde edilen biyo yağ ın geleneksel kullanıma göre birçok avantajı vardır. Bu çalışmada prosopis farcta bitkisi 350 oC de katalitik hidrotermal sıvılaştırma yöntemi ile sıvı ve katı ürünlere dönüştürülmüştür. Elde edilen ürünler GC-MS analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Elde edilen sıvı ürünlerin GC-MS analizinde genel olarak monoaromatik, alifatik, heterosiklik ve oksijenli bileşiklerden oluşan çok sayıda farklı bileşik elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Biyokütle, Biyo-yakıt, Hidrotermal sıvılaştırma, Prosopis farcta

Abstract
Biomass can be transformed into more valuable forms of energy by thermal, biological and physical methods. As a result of direct combustion of biomass by the traditional method, energy can be obtained and solid, liquid and gaseous fuels from biomass can be obtained with various thermochemical processes. Many thermochemical methods such as gasification, pyrolysis and liquefaction are used for biofuel biofuel production. Biomass bio-oil has many advantages over conventional use. In this study, prosopis farcta plant was converted into liquid and solid products by catalytic hydrothermal liquefaction method at 350 oC. The products were analyzed by GC-MS analysis method. In the GC-MS analysis of the liquid products obtained, a large number of different compounds, generally composed of monoaromatic, aliphatic, heterocyclic and oxygenated compounds, were obtained.

Keywords
Biomass, Bio-fuel, Pyrolysis, Hydrothermal liquefaction, Prosopis farcta