Geri Anasayfa

Detay

FARKLI TEKNİKLERLE SUNULAN TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİNİN 48-60 AYLIK ÇOCUKLARIN DİL GELİŞİMLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF LANGUAGE ACTIVITIES PROVIDED WITH DIFFERENT TECHNIQUES IN THE LANGUAGE DEVELOPMENT OF 48-60 MONTHS CHILDREN )

Yazar : Meral TANER DERMAN   - Arzu ERGİŞİ BİRGÜL - Elvan ŞAHİN ZETEROĞLU  

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2019

Sayı : Volume 14 Issue 1

Sayfa : 667-680

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14706

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Bu araştırma farklı tekniklerle sunulan Türkçe dil etkinliklerinin 48- 60 aylık çocukların dil gelişimlerine etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma, “ön test - son test ve deney-kontrol grubuna dayalı deneysel” bir çalışmadır. Çalışma grubunu, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Bursa ili Nilüfer ilçesinde bulunan anaokuluna devam eden, deney grubunda 20 çocuk, kontrol grubunda 20 çocuk olmak üzere toplam 40 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Denver II Gelişimsel Tarama Testi kullanılmıştır. Farklı teknikler kullanılarak oluşturulan dil etkinlikleri hazırlanırken, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı’nda yer alan ve çocukların dil gelişimine yönelik kazanım ve göstergeler belirlenmiştir. Belirlenen kazanım ve göstergeler doğrultusunda 10 adet farklı tekniğin kullanımını sağlayacak Türkçe dil etkinlikleri hazırlanmıştır. Çalışma sonucunda, deney ön test-son test arasındaki puan ortalamaları arasında anlamlı fark olduğu görülmekteyken, kontrol grubu ön test-son test arasındaki ortalamaları arasında anlamlı farklılığa rastlanmamıştır. Türkçe dil etkinliklerinin farklı tekniklerle çocuklara sunulmasının çocukların dil gelişimini olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Dil gelişimi, Türkçe dil etkinlikleri, okul öncesi eğitim

Abstract
This research was conducted to investigate the effects of different techniques in Turkish language activities on language development of children aged 48-60 months. The research is an "experimental" study based on the "pretest-posttest and experiment-control group". The working group constitutes a total of 40 children, 20 children in the experimental group and 20 children in the control group, who attend the kindergarten in Bursa in Nilüfer district in 2016-2017 academic year. Denver II Developmental Screening Test was used as data collection tool in the study. While preparing language activities using different techniques, the attainments and indicators for the language development of the children in the Ministry of Education Preschool Education Program have been determined. Language (Turkish) activities prepared by using 10 different techniques are used to reach determined attainments and indicators. As a result of the study, the presentation of language (Turkish) activities to children with different techniques has been achieved as a positive influence on children's language development.

Keywords
Language development, Turkish language activities, pre-school education