Geri Anasayfa

Detay

HİLE DENETİMİ İLE BAĞIMSIZ DENETİM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BOYUTLARI
(DIMENSIONS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CHEAT AUDIT AND INDEPENDENT AUDIT )

Yazar : Serkan AKÇAY   - Merve UYSAL  

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2019

Sayı : Volume 14 Issue 2

Sayfa : 49-65

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14699

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Bu çalışmada, hile denetiminin ne olduğu, nasıl yapılması gerektiği, hile denetçilerinin görevleri ve hile denetiminin bağımsız denetimle olan ilişkisi açıklanmıştır. Çalışmanın amacı, 21. yüzyılda denetimin önemli işlevlerinden biri olan hile denetimi ile bağımsız denetim arasındaki ilişkinin boyutlarını ortaya koymaktır. Bu amaçla, çalışma literatür taraması ile düzenlenerek yapılmıştır. Literatür taraması sonucunda tespit edilen benzer çalışmaların sayısı azdır. İlgi çalışmalara literatür taraması isimli bölümde yer verilmiştir. Çalışmada, günümüzde çeşitli kaynaklar aracılığıyla yapılan hilelerin tespiti ve önlenmesi ile ilgili durumlarda bağımsız denetimin yapması gereken hususlara değinilmiştir. Konu, teorik çerçevede incelenmiştir. Özellikle, günümüzde denetimin görev alanına giren önemli bir konu da, denetim yaparken ve sonrasında denetlenen kurumun daha etkin ve verimli çalışması için gerekli tedbirlerin alınmasıdır. Bu tedbirlerle, kuruma değer katmak da söz konusudur. Tedbirlerin en önemlisi de hile denetimi yapmak ve bunu tüm kuruma uygulamaktır. Hile ve hataları tespit etmek, hile ve hata ayrımını yapmak da yine hile denetiminin önemli işlevleri arasındadır. Hile denetimi özellikle denetim skandallarından sonra tüm dünyaca önemi kavranmış bir denetimdir. Sonuç olarak, bağımsız denetim kurumların finansal tablolarını inceleyerek güvenirliğine dair bir güvence vermeyi amaçlarken, hile denetimi ise asıl olarak hilelere odaklanır. Bu nedenlerle her ne kadar bağımsız denetim hileye karşı bir caydırıcılık yaratsa da asıl olarak sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler
Hile, Bağımsız, Denetim, Standart.

Abstract
In this study, what is, how it should be done of the control deception, cheating Auditors independent of the control tasks and tricks described his relationship with the control. The aim of the study, 21. century is one of the important functions of the control deception control with independent audit to reveal the relationship between dimensions. To this end, the study of the literature was conducted by editing with. As a result of the literature review and the number of similar studies. Interest in studies of the literature are given in the section named. In the study, in today's world through a variety of resources related to the identification and prevention of cheating cases the requirements of independent control needs to do. Topics explored in the theoretical framework. In particular, an important task in the field of control today, while and after the audited institution controls more effective and efficient measures are necessary for the operation. These measures add value to the institution. The measures are the most important trick is to apply all this to check and drying. To detect errors and cheat, cheat, and cheat again to control the separation of the error function. After the scandal, especially control deception control the importance of control is conceived very well all over the world. As a result, independent audit institutions by reviewing the financial tables to give a guarantee of reliability, while control aimed at mainly focuses on cheating. For these reasons, although a deterrence against independent control deception in matters.

Keywords
Cheat, Independent, Audit, Standard.