Geri Anasayfa

Detay

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Hazırladıkları Materyallerin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
(Investigation of the Materials Prepared by Social Studies Teacher Candidates in Terms of Various Variables )

Yazar : Erhan YAYLAK    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2019

Sayı : Volume 14 Issue 2

Sayfa : 873-897

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14692

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Bu araştırmada; Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı” dersi kapsamında hazırlamış oldukları materyallerin çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi’nde araştırmacının kendisi tarafından 2012 - 2013 akademik yılında verilen “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı” dersine katılan 180 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü okuyan 3. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Sosyal Bilgiler öğretmen adayları, güz dönemi süresince toplamda beş materyalden bir tanesini seçerek ortaokul düzeyindeki öğrencilere sunup, videoya kaydetmişlerdir. Yapılan bu araştırmada veriler, nitel araştırma veri toplama yöntemlerinden doküman incelemesi tekniği kullanılarak toplanmıştır. Bu veriler, Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının hazırlamış oldukları materyallerin fotoğrafları incelenerek elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler cinsiyet, öğretim durumu, sosyal bilim dalı, sınıf düzeyi ve ünite değişkenlerine göre incelenerek Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının Sosyal Bilgiler öğretiminde materyal tasarımına yönelik çeşitli çıkarımlarda bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayı, Sosyal Bilgiler Öğretimi, Materyal Tasarımı.

Abstract
In this research; it is aimed to evaluate the materials that Social Studies teacher candidates have prepared within the scope of “Instructional Technologies and Material Design” course, in terms of various variables. The sample of the research is composed by 180 junior year students of Social Studies Teacher Education who have taken “Instructional Technologies and Material Design” course in Dokuz Eylül University Buca Education Faculty given by the researcher himself in 2012 – 2013 academic year. During the Fall Term, Social Studies teacher candidates designed five materials, presented one of them to the students at a secondary school and videotaped the whole process. The data for this research were collected methods. These data were obtained by examining the photographs and videos of the materials prepared by Social Studies teacher candidates. The data obtained from the research were analyzed according to gender, teaching situation, social sciences, class level and unit variables and various inferences were made for Social Studies teacher candidates’ material designing in social studies teaching.

Keywords
Social Studies Teacher Candidate, Social Studies Education, Material Design.