Geri Anasayfa

Detay

Seyahat Acentası Çalışanlarının İş Değerleri Algısı ve İşten Ayrılma Niyetleri İlişkisi
(Relationship between Work Values Perception and Turnover Intention of Travel Agency Employees )

Yazar : Cemal İNCE   - Tolga GÖK  

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2018

Sayı : Volume 13 Issue 30

Sayfa : 179-201

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14677

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Çalışanlar, turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin performanslarına etki eden en önemli faktörlerden birisidir. Motive olmuş çalışanlar hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakatinin sağlanmasına doğrudan etki etmektedir. Motivasyonun sağlanmasında çalışanların iş değerlerine ilişkin algıları öne çıkmaktadır. Çalışanların iş değerleri çerçevesinde işletmeden beklentilerini elde etmesi ve amaçlarına ulaşabilmesine bağlı motivasyonunda artış veya kayıp söz konusu olabilmektedir. Buna dayanarak, iş değerleri algısı düşük olan çalışanların, işten ayrılma eğiliminde artış görüleceği düşünülmektedir. Bu çalışma, seyahat acentasında çalışanlarının iş değerleri algısı ile işten ayrılma niyetleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, alanyazına dayalı geliştirilen anket ile veriler toplanmıştır. Anket, iş değerleri algısı ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişki durumunu belirlemek için 2017 yılı Nisan ve Mayıs aylarında Karadeniz bölgesinde (Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize) faaliyet gösteren seyahat acentaları çalışanlarına uygulanmıştır. Anketlerin uygulanmasında kolayda örnekleme yöntemi kullanılmış ve 400 seyahat acentası çalışanı araştırmaya katılmıştır. Verilerin analizinde Spearman korelasyon, Mann Whitney U ve Kruskal Wallis analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, iş değerlerinin “Yetenek ve Büyüme” boyutu ile işten ayrılma niyeti arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Diğer taraftan, iş değerlerinin “Statü ve Bağımsızlık” boyutuyla işten ayrılma niyeti arasında, negatif ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda, kuramsal çıktılar tartışılmış, uygulamaya ve gelecek çalışmalara yönelik öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
İş değerleri, işten ayrılma niyeti, seyahat acentaları

Abstract
Employees are one of the most important factors that influence the performance of enterprises operating in the tourism sector. Motivated employees have a direct impact on service quality, customer satisfaction and customer loyalty. Employees' perceptions of their work values are prominent in the provision of motivation. Within the framework of their work values, there may be an increase or a loss in motivation depending on the employees' expectations from the enterprises and reaching their goals. Based on this, it is thought that employees with low perception of work values will have an increase in the tendency to leave work. This study aims to evaluate the relationship between employees' perception of their work values and their intention to leave. For this purpose, data were collected by the questionnaire which was developed based on literature. The questionnaire was applied to the employees of the travel agencies operating in the Black Sea region (Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize) in April and May 2017 in order to determine the relationship between work values and turnover intention. The convenience sampling method was used in application of questionnaires and 400 travel agency employees participated in the research. Spearman correlation, Mann Whitney U and Kruskal Wallis analyzes were used in the analyses of data. According to the findings of the research, a positive and significant relationship was found between “Talent and Growth” dimension of wok walues and turnover intention. On the other hand, a negative and significant relationship was found between the “Status and Independence” dimension of work values and turnover intention. At the end of the research, theoretical outcomes were discussed and suggestions for travel agencies and future studies were presented.

Keywords
Work values, turnover intention, travel agencies