Geri Anasayfa

Detay

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN-TEKNOLOJİ-MÜHENDİSLİK-MATEMATİK (FeTeMM) MESLEKLERİNE YÖNELİK İLGİLERİ
(MIDDLE SCHOOL STUDENTS' INTEREST İN SCIENCE-TECHNOLOGY-ENGINEERING AND MATHEMATICS (STEM) CAREER )

Yazar : Mustafa UĞRAŞ    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2019

Sayı : Volume 14 Issue 1

Sayfa : 751-774

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14629

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Bu araştırmada, ortaokul öğrencilerinin Fen-Teknoloji-Mühendislik ve Matematik (FeTeMM) mesleklerine yönelik ilgi düzelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nicel araştırma yöntemi kapsamında olan tarama modeli türündendir. Araştırmanın örneklemini, Elazığ il merkezi, ilçe ve köylerde bulunan on okuldaki 5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeyinde öğrenimlerini sürdüren 758 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada Kier, Blanchard, Osborne ve Albert (2013) tarafından geliştirilen “Science, Technology, Engineering, and Mathematics Career Interest Survey (STEM-CIS)” isimli ölçeğin Türkçeye uyarlanmış hali kullanılmıştır. Koyunlu-Ünlü, Dökme ve Ünlü (2016) tarafından ölçeğin uyarlama çalışması yapılarak “FeTeMM Mesleklerine Yönelik İlgi” olarak isimlendirilmiştir. Ölçek 4 alt boyuttan (fen meslekleri, teknoloji meslekleri, mühendislik meslekleri ve matematik meslekleri) oluşan 40 maddelik 5 likert tipindedir. Değişkenlerin normallik göstergeleri olan ortalama, mod, medyan, çarpıklık ve basıklık değerleri incelenmiştir. Değerlerin incelemesi sonucunda elde edilen veriler normal dağılım gösterdiği belirlenmiş ve bunun üzerine bağımsız örneklem t testi, varyans analizi ve Tukey testi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin FeTeMM mesleklerine yönelik ilgi düzeylerinde cinsiyet, yaşadıkları yer, ebeveyn eğitim durumları ve ebeveyn gelir durumlarına göre anlamlı farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Ayrıca her bir değişken için FeTeMM mesleklerine yönelik ilgi ölçeğinin alt boyutları karşılaştırılmıştır. Alt boyutlarda da FeTeMM mesleklerine yönelik ilgi düzeylerinde değişkenlere göre anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın sonunda elde edilen sonuçlara göre de önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
FeTeMM eğitimi, FeTeMM mesleklerine yönelik ilgi, ortaokul öğrencileri, demografik özellikleri

Abstract
This study was aimed to determine the level of interest of a sample of fifth-and eighth-graders students in STEM careers on the basis of gender, where they lived, grade levels, their parents’ educational status and levels of income. The research is of the type of survey model which is within the scope of quantitative research method. The data were conducted with 758 fifth-and eighth-graders students’. The sample consists of ten middle schools in Elazıg. The data were collected through Science, Technology, Engineering, and Mathematics Career Interest Survey (STEM-CIS). STEM-CIS was developed by Kier, Blanchard, Osborne and Albert (2014) and adapted to Turkish by Koyunlu Unlu, Dokme and Unlu (2016). The scale is made up of 4 sub-scales, that is, the scale is a 5-likert type scale consisting of four sub-scales, that is, “science career” “technology career”, “engineering career” and “mathematics career” and 40 items. Mean, mode, median, skewness and kurtosis values of variables were examined. In the analysis of the data, Independent Samples t Test, ANOVA tests and Tukey test were used. According to research findings, it was determined that fifth-and eighth-graders students had a significant difference according to gender, where they lived, grade levels, their parents’ educational status and the levels of income of the family. At the end of the study, suggestions were made according to the findings.

Keywords
STEM education, STEM career interest, middle school students, demographic variables