Geri Anasayfa

Detay

Sağlık Kurumlarında Maddi Duran Varlıkların TMS 16’ya Göre Muhasebeleştirilmesi
(Accountıng For Accordıng To Turkısh Accountıng Standards 16 Tangıble Fıxed Assets Accountıng At Health Instıtutıons )

Yazar : Merve ŞİMŞEK   - Enis Baha BİÇER  

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2018

Sayı : Volume 13 Issue 30

Sayfa : 439-458

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14623

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Küreselleşme ile birlikte, ülkeler ekonomik anlamda birbirleriyle daha çok iletişim içerisine girmişlerdir. Bu nedenle ülkeler arasında uluslararası düzeyde anlaşılabilir ve çok yönlü iletişime olan ihtiyaç önemli bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. Her işletme muhasebe kayıtlarında farklı uygulamalar kullanmaktadır. Bu işletmelerle ilgili çıkar gruplarının işletmelerin finansal durumu ile ilgili bilgi almak istediklerinde önemli problemler ortaya çıkmış ve bunun sonucunda bu sorunların ortadan kaldırılması için muhasebe işlemlerinde birliği sağlamak amacıyla muhasebe uygulamalarında standartlaşmaya ihtiyaç duyulmuştur. Bu standartlardan biri olan Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 16 Maddi Duran Varlık Standardı ile işletmelerin maddi duran varlık unsurlarının muhasebe kayıtlarının nasıl yapılması gerektiği ortaya konmaktadır. Bu çalışma, hastanelerin toplam varlıkları içerisinde büyük öneme sahip olan ve önemli bir yer tutan maddi duran varlık kayıtları TMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardı açısından muhasebeleştirilip, değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma bir özel hastanede yapılmıştır. Nitel araştırma yöntemine dayanan gözlem, görüşme ve veri toplama ile yapılan bu çalışmadaki veriler; araştırma yapılan hastanedeki ilgili kişilerle yapılan yüz yüze görüşme yoluyla, maddi duran varlıklara ait idari ve mali kayıtların analizinin yapılmasıyla ve araştırmacının ilgili birimlerdeki gözlem ve çalışmaları sonucu elde edilmiştir. Elde edilen veriler TMS 16’ya göre muhasebeleştirilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, mevcut sistem ile Türkiye Muhasebe Standartlarını karşılaştırma olanağı sağlamıştır ve farklılıklar ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Sağlık Kurumları, Maddi Duran Varlıklar, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS), Amortisman.

Abstract
As a result of globalization countries have much closer economic relationships between each other.Therefore at the international level between countries can be understood and multifaceted communication needs has emerged as a major problem. Operatings use different applications in accounting records.These enterprises to Interest groups related when they want to get information about the financial status of the enterprises has emerged as a major problem and therefore standardization in accounting applications is needed because to provide unity in accounting. Turkish Accounting Standards 16 Tangible Fixed Assets Standard is one of the this standards. This standard shows how to do accounting records in tangible fixed assets. This research is made to aim tangible fixed assets of hospitals that total assets that are of great importance recording. This research has been done in order to account and evaluate TMS 16 Tangible Assets Standard. The research was conducted in a private hospital.The research was conducted by qualitative research method. The data through interviews with persons who are involved in working in hospitals and observation and working in the relevant departments was obtained by the researcher. This data are recognized according to the Turkish Accounting Standards 16 This resultsallows for comparisonthe current systemwith Turkish Accounting Standards and differences are revealed.

Keywords
Health Institution, Tangible Fixed Assets, Turkish Accounting Standards, Depreciation