Geri Anasayfa

Detay

DİN, GELENEK VE DEĞİŞİM: XIX. YÜZYILDA KÂŞGAR KADINI
(RELIGION, TRADITION AND CHANGE: KASHGAR WOMEN IN 19th CENTURY )

Yazar : Murat ÖZKAN    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2018

Sayı : Volume 13 Issue 24

Sayfa : 161-184

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14550

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
XIX. yüzyılda sanayi devriminin yaşanması, emperyalizm ve sosyalizm gibi kavramların yükselmesiyle Kâşgar, Doğu’dan ve Batı’dan, başta İngiltere, Amerika, Rusya ve Çin olmak üzere birçok küresel devletin ilgisini çekmiştir. Bu sebeplerle bölge seyyahlar, haritacılar, arkeologlar, oryantalistler ve misyonerlerin akınına uğramıştır. Bunların kayda aldıkları seyahatnameler, günlükler, coğrafya kitapları veya anılarda Kâşgar’la ilgili coğrafi, siyasi, dini ve sosyal bilgiler verilmiştir. Bu bilgiler arasında Kâşgar toplumunun yaşamı ve kadının sosyal hayatına dair bilgiler de bulunmaktadır. Türkler çok eski devirlerden beri aile kurumuna önem vermiştir. Kadını ise ailenin temel taşı olarak görmüş, aileyi kadının otoritesine emanet etmiştir. Eski Türklerde kadın sadece ailede değil, devlet yönetiminde yer alan, milletler arası antlaşmalara imza atan, beylik yapan, miras ve boşanma haklarına sahip olan, hem resmi hem de sosyal hayatta kendine yer bulan bir hüviyete sahipti. Biz de bu çalışmanın konusu olarak belirlediğimiz XIX. yüzyıl Kâşgar kadınlarını o dönemin şartlarını ve sosyal yaşantısını incelemek bakımından önemsiyoruz. Kadınların aile hayatları, karşı cinsle ilişkileri, evlilikleri, doğumları, misafirperverlikleri, eğlence hayatları, giyim-kuşam ve kişisel bakımları, inanışları, sağlıkla ilgili tutumları açısından inceleyeceğiz. Bunu özellikle yabancı bakış açılarından takip edecek ve Kâşgar’a seyahatte bulunan yabancı seyyahların seyahatnamelerinden ve yabancı yazarların günlüklerinde Kâşgar kadınlarından nasıl bahsedildiğini, haklarında ne tür bilgiler verildiğini anlatarak XIX. yüzyıl Kâşgar kadınına ve sosyal yaşantısına ışık tutmaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler
Kâşgar, Doğu Türkistan, kadın, sosyal hayat, seyahatname.

Abstract
Kashgar attracted the attention of many global states, especially Britain, USA, Russia and China, from the East and the West through industrial revolution and rise of concepts such as imperialism and socialism in the nineteenth century. For that reason, the region was flooded by travellers, cartographers, archaeologists, orientalists and missionaries. Travel books, diaries, geography books or memoirs, which was written by them, involve geographical, political, religious and social information about Kashgar. There is also information on the life of the Kashgar community and the social life of Kashgar women. The Turks have given importance to the institution of family since the ancient times. In Turkish society, the woman is the headstone of the family, and the family is entrusted with the authority of the woman. In ancient Turks, women had an important place not only in the family but also in the state administration, Turkish women signed international agreements and took over the responsibilities of state management, they had the right to inheritance and divorce and played important roles in both formal and social life. The subject of this study is to examine the social life and status of the Kashqar women in the nineteenth century. In addition, give information on women's family life, relations with the opposite sex, marriages, births, hospitality, leisure life, clothes and personal cares, beliefs, health-related behaviours. To sum up, the aim of this study is to illuminate the social life of Kashgar woman in the nineteenth century based on the travel books of foreign travellers and the diaries of foreign writers who visited Kashgar.

Keywords
Kashgar, East Turkestan, woman, social life, travel book.