Geri Anasayfa

Detay

KÂR MARJININ BELİRLEYİCİLERİNİN İNCELENMESİ: TURİZM İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
(INVESTIGATION OF THE DETERMINANTS OF PROFIT MARGIN: AN APPLICATION ON TOURISM BUSINESS )

Yazar : Seçkin ARSLAN    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2018

Sayı : Volume 13 Issue 30

Sayfa : 51-62

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14537

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Kâr, yönetim muhasebesi açısından bakıldığında maliyet ve hacim ile ilişkilendirilen bir konudur. kâr marjı ise satışlar ile kâr arasındaki oransal ilişkiyi göstermektedir. İşletmeler kendi içerisinde yüksek kâr marjlı ve düşük kâr marjlı işletmeler olarak ikiye ayrılabilirler. Turizm işletmeleri de sundukları hizmete göre bu iki kategori içerisinde değerlendirilebilir. Bu çalışmanın amacı turizm işletmelerinde kâr marjının belirleyicilerinin araştırılmasıdır. NACE (Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması) 2/1 sektöründe faaliyet gösteren konaklama ve yiyecek/içecek işletmeleri bu çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. İlgili örneklemde 21 farklı ülkeden toplam 334 turizm işletmesine ait cari oran, finansal kaldıraç oranı, toplam aktif büyüklüğü ve çalışan sayısı verilerinden yararlanılmıştır. Çalışmada en geniş veri setini kapsayacak şekilde 2007 ile 2016 yılları arsındaki veriler kullanılmıştır. Panel sabit ve panel rastsal etkiler modellerinin uygulandığı bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre; cari oranın ve aktif büyüklüğünün örneklemde yer alan işletmeler için kâr marjını pozitif, finansal kaldıraç oranının ve çalışan sayılarının ise kâr marjını negatif yönde etkilediği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kâr, Kâr Marjı, Turizm, Turizm İşletmeleri

Abstract
Profit is an issue that is associated with cost and volume regarding managerial accounting. The profit margin indicates the proportional relationship between sales and profits. Companies can be separated into two groups as having high-profit margins and low-profit margins. Tourism companies can also be evaluated within these two categories according to the service they offer. This study aims to investigate the determinants of profit margin in tourism companies. The accommodation and food/beverage companies operating in the NACE (The Statistical Classification of Economic Activities in the European Community) 2/I sector constitutes the sample of this study. In the relevant sample, the data of profit margin, current ratio, financial leverage ratio, total asset size and number of employees obtained from 334 tourism companies in 21 different countries are used. The study period is determined as from 2007 to 2016 covering the largest data set. The results obtained from this study, in which various econometric analyses(the fixed effects model and the random effects model) are conducted, not only determine the factors that would affect the profit margin for tourism companies but also reveal what is required for them to become more profitable. According to the analysis results, it is detected that the current ratio and the asset size positively affects the profit margin whereas the financial leverage ratio and the number of employees negatively affects the profit margin for the sample companies.

Keywords
Profit, Profit Margin, Tourism, Tourism Enterprises