Geri Anasayfa

Detay

1950-1957 YILLARI ARASINDA UYGULANAN TÜRK TARIM POLİTİKALARININ ÜLKE EKONOMİSİNE ETKİLERİ
(THE EFFECTS OF TURKISH AGRICULTURAL POLICIES APPLIED BETWEEN 1950-1957 ON THE COUNTRY ECONOMY )

Yazar : Zeynep Müjde SAKAR    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2018

Sayı : Volume 13 Issue 30

Sayfa : 347-368

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14533

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
II. Dünya Savaşı 3 Eylül 1939'da İngiltere ve Fransa'nın Polonya'yı işgal eden Almanya'ya savaş ilan etmesiyle başladı. I. Dünya Savaşının çözümsüz bıraktığı anlaşmazlıklarla belirlenen yirmi yıllık gergin bir dönemin ardından patlak veren savaşta Almanya, İtalya ve Japonya’nın oluşturduğu Mihver devletlerle Fransa, İngiltere, ABD, SSCB ve daha sınırlı bir konumla Çin’in oluşturduğu Müttefik devletler karşı karşıya geldi. Savaş İspanya, İsveç, İsviçre dışında bütün Avrupa'ya yayıldı. Savaşa giren bütün ülkelerin tüm kaynakları ve insan gücü savaş için kullanıldı. II. Dünya Savaşı Eylül 1945'te bitti. Bu savaşın acı sonuçlarından dünyanın pek az bölgesi kendisini kurtarabildi. Almanya'da Adolf Hitler’in yönetimi büyük can kayıpları ve büyük acılar pahasına yıkılabildi. Savaşın sonunda, SSCB ve bazı Doğu Avrupa ülkeleri yeni topraklar kazanırken, Japon ve İtalyan imparatorlukları yıkıldı. Mihver devletler ve Müttefik devletler bu süreçte Türkiye’yi kendi yanlarında savaşa sokmak için Türkiye üzerinde büyük baskılar uygulamışlardı. Savaşan tarafların bu faaliyetleri karşısında Türkiye’nin politikası ise, savaşın dışında kalmak ve devletlerarası çıkar çatışmalarından yararlanarak “denge siyaseti” izlemekti. Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’na tam anlamıyla girmemiş fakat bu savaştan fazlaca etkilenmişti. Savaş sırasında alınan ekonomik önlemler ülkede önemli sıkıntılara neden olmuştu. Türkiye, özellikle coğrafi konumu nedeniyle ABD ve SSCB gibi iki süper gücün arasında kalmış ve bu güçlerden ABD tarafına yaklaşmak zorunda kalmıştı. Bu gelişmeler, Türk siyasal yaşamını olduğu kadar ekonomik ve kültürel yaşamı da etkilemişti. Tarım alanında II. Dünya Savaşı sonrasında beslenme sorununu çözmek için tarım sektörüne önem verildi. Demokrat Parti döneminde tarımsal üretimin artırılmasıyla ülkenin ekonomik yönden düzlüğe çıkabileceği düşünülmekteydi. Her çeşit ürünün yetişmesine uygun olan Türkiye’nin toprak meselesi, tarım aletleri ve bilgi meselesinin çözüme kavuşturulmasıyla üretim gücünün ve köylü gelirinin artacağı düşünülmüştü. Bu dönemde ayrıca İkinci Dünya Savaşı’nın ortaya koyduğu çeşitli olumsuzluklarla mücadelede köylü ve üreticinin ekonomik kalkınma ihtiyacını bu dönemin hayat pahalılığı kadar üzerinde önemle durulması olarak gereken bir konu olarak görmüştü. Türkiye II. Dünya Savaşından hemen sonra hızlı bir biçimde ormancılık, kauçuk işleri, tohum temizleme işleri zirai mücadele, bağcılık meyvecilik çay, zeytin, zirai eğitim, ipekböcekçiliği, tavukçuluk, alanında çalışmalara başladı. Ziraat birimlerinin köylere kadar yayılması, pratik ve aktif hale getirilmesi için Teknik Ziraat teşkilatı yaygınlaştırılmaya çalışıldı. Savaş sonrasında dünya politik koşullarında meydana gelen değişmeye, daha liberal dışa açık genel ekonomik politikalarına yönelmeye uygun olarak oluşturulan tarım politikalarının temeli yeniden tanımlanmıştı.

Anahtar Kelimeler
Ekonomi. Tarım, Tarım Politikaları, Türkiye, Üretim

Abstract
II. World War I began on September 3, 1939 when Britain and France declaredwar on Germany, which invaded Poland. In the war that brokeout after a tense period of twenty years, determined by the disputesleft by World War I, the war in Germany, Italy and Japan converged with the Axisstates, France, the United Kingdom, the US, the USSR, and, more limitedly, the Alliedstatesformed by China. The warspreadallover Europe exceptSpain, Sweden and Switzerland. All the resources of all the countries that entered the war and the manpower were used for the war. II. World War I ended in September 1945. Fewregions of the world were able to savethemselves from the bitter consequences of this war. In Germany, the administration of Adolf Hitler was demolished at the expense of great loss of life and great suffering. At the end of the war, the USSR and some EasternEuropeancountries gained newterritories, while the Japanese and Italianempires were destroyed. Axis and Alliedstates had applied great pressure on Turkey to put their side in the war on Turkey in this process. These activities of the warringparties in the face of Turkey'spolicy is to stayout of the war and takingadvantage of interstateconflict of interest "policy of balance" was watching. Turkey had not fully in the Second World War, but was greatlyimpressed by this war. The economic measurestaken during the warcaused significant problems in the country. Turkey, especially due to itsgeographical location remained between the twosuperpowers such as the USA and the USSR, and was forced to approach the US side of these forces. These developments affected Turkish political life as well as economic and cultural life. In the field of agriculture II. In the aftermath of World War II, agricultural sector was givenimportance to solve the problem of nutrition. During the Democratic Party, it was thought that the country would be able to groweconomically with the increase of agricultural production. Allkinds of productssuitable to the growth of Turkey'sterritorial issues, agricultural equipment and power was thought to increase the production of information by resolving issues and peasantincome. In this period, he saw the need for the economic development of the peasant and producer as a matter of importance as much as the cost of living in this period in the struggleagainst the variousnegativities put forward by the Second World War. Turkey II. Immediately after World War II, he started to work in the field of forestry, rubberworks, seedcleaningworks, agricultural struggle, viticulture, fruittea, olive, agricultural education, silkworm, poultryfarming. In order to spread the agricultural units into villages, to make thempractical and active, the technical agriculture was tried to be expanded. The basis of the agricultural policies, which were formed in accordance with the change in the political conditions of the world after the war and directedtowards the more liberal open to general economic policies, was redefined.

Keywords
Economics. Agriculture, Agricultural Policy, Turkey, Production