Geri Anasayfa

Detay

Türkiye'de Döviz Kuru ile Enflasyon Arasındaki İlişkinin VAR Tekniği ile Analizi
(Analysis of the Relationship Between Exchange Rate and Inflation in Turkey by VAR Technique (2005-2017) )

Yazar : Deniz Dilara DERELİ    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2018

Sayı : Volume 13 Issue 30

Sayfa : 137-150

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14427

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Yüksek enflasyon, özellikle gelişmekte olan ülkelerin temel sorunlarından biri olmaktadır. Ülke içinde ekonomik istikrarın sağlanabilmesi için enflasyon oranı yakından izlenmelidir. Ekonomik büyümenin gerçekleşmesi, ekonomide belirlenen hedeflere ulaşılması ve küresel arenada rekabet gücünün korunması gibi önem arz eden hususlar fiyat istikrarına dayalı bir makroekonomik performans ile elde edilebilir. Artan döviz kuru ile fiyatlar genel düzeyinin artması beklenir. Döviz kurlarında meydana gelen bir artışın özellikle dışa bağımlı üretim yapısına sahip ülkelerde fiyatlar genel seviyesine yansıma düzeyi yüksek olmaktadır. İthal malın fiyatı döviz kuru etkisi ile yükselmekte, bu artış önce üreticiye ve sonrasında tüketiciye yansımaktadır. Bu nedenle enflasyon ile döviz kuru arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi ve ülke içinde fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik politikaların, döviz kurlarının etkisinin dikkate alınarak tesis edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda döviz kuru politikalarının iç ve dış dengenin sağlanmasındaki belirleyici etkisi göz önünde bulundurmalı ve enflasyon üzerindeki etkisi tespit edilmeye çalışılmalıdır. Bu çalışmada 2005-2017 dönemi için Türkiye’de döviz kuru ile enflasyon arasındaki ilişki VAR (Vektör otoregresif) Tekniği ile analiz edilmiştir. Ayrıca enflasyon ile döviz kuru arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisinin varlığı Granger nedensellik testi ile ortaya konulmuştur. Etki-tepki analizi ile değişkenlerin bir birimlik şoklara verdikleri tepkiler incelenirken, varyans ayrıştırması ile değişkenlerin açıklayıcılıkları incelenmiştir. Çalışmanın sonucu Türkiye’de döviz kurunun enflasyon üzerine geçişkenliğinin yüksek olduğunu, döviz kurunun enflasyonu belirleyen temel unsurlardan biri olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Enflasyon, Döviz Kuru, VAR Analizi

Abstract
High inflation is one of the main problems of developing countries. In order to achieve economic stability within the country, the inflation rate should be closely monitored. Such issues as the realization of economic growth, reaching the economic objectives and maintaining competitiveness in the global arena can be achieved through a macroeconomic performance based on price stability. İn parallel to an increase in exchange rate, the general level of prices is expected to increase. An increase in the exchange rates tend to increase the level of prices significantly, especially in countries with an externally dependent production structure. The price of imported goods is driven up by a raising exchange rate and this increase impacts first the producer, then the consumer respectively. For this reason, it is necessary to evaluate the relationship between inflation and exchange rate and to design specific policies for price stability within the country by taking into account the effect of exchange rates. In this context, the significant impact of exchange rate policies on keeping internal and external balance and on inflation is a factor that should be calculated and taken into account. In this study, the relationship between exchange rate and inflation in Turkey for the 2005-2017 period is analysed by VAR Technique. In addition, the existence of a bi-directional causality relationship between inflation and exchange rate is demonstrated by Granger causality test. Lastly, the effects of the variables on one-unit shocks are examined by impulse response analysis and descriptive power of the variables are evaluated by variance decomposition. The results of the study show that exchange rate pass-through is high in Turkey and exchange rate is one of the main determinants of inflation.

Keywords
Inflation, Exchange Rate, VAR Analysis