Geri Anasayfa

Detay

Avrupa Birliğine Üye ve Aday Ülkelerde Yenilenemeyen Enerji, Yenilenebilir Enerji ve Nükleer Enerji Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi
(The Effects of Non-Renewable Energy, Renewable Energy and Nuclear Energy Consumption on Economic Growth in EU Member States and Candidate Countries )

Yazar : Saffet AKDAĞ   - Ömer İSKENDEROĞLU  

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2018

Sayı : Volume 13 Issue 30

Sayfa : 1-14

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14423

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
1970’li yıllarda enerji maliyetlerinin yükselmesi ile başlayan ekonomik kriz, sürdürebilir bir ekonomik büyüme için enerjinin önemini ortaya koymuştur. Bu süreçte nükleer enerji, yenilenebilir enerji kavramları öne çıkmış ve akademik çalışmalara konu olmuştur. Bu bağlamda çalışmanın amacı ekonomik büyüme ile yenilenemeyen enerji tüketimi, yenilenebilir enerji tüketimi ve nükleer enerji tüketimi arasında bir ilişki olup olmadığını test etmektir. Avrupa Birliğine üye ve aday ülkeler içerisinden 14 ülkenin 2007-2016 yılları arasında GSYH ile yenilenemeyen enerji tüketimi, yenilenebilir enerji tüketimi ve nükleer enerji tüketimi arasındaki ilişki dinamik panel fark GMM ve sistem GMM veri analizi ile test edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre yenilenemeyen ve yenilenebilir enerji tüketiminin GSYH üzerinde pozitif ve anlamlı etkisinin olduğu, nükleer enerji tüketiminin ise anlamlı bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Hem fark GMM hemde sistem GMM yönteminde yenilenebilir enerji tüketiminin GSYH üzerindeki etkisinin diğer değişkenlere göre daha yüksek olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Ekonomik Büyüme, Yenilenemeyen Enerji, Yenilenebilir Enerji, Nükleer Enerji, Dinamik Panel

Abstract
The economic crisis, which started with the rise of energy costs in the 1970s, revealed the importance of energy for a sustainable economic growth. In this process, the concepts of nuclear energy and renewable energy have come to the fore and have been the subject of academic studies. In this context, the aim of the study is to test whether there is a relationship between economic growth and non-renewable energy consumption, renewable energy consumption and nuclear energy consumption. Between the years 2007-2016 of the 14 member countries of the European Union and candidate countries, the relationship between GDP and non-renewable energy consumption, renewable energy consumption and nuclear energy consumption was tested by dynamic panel difference GMM and system GMM data analysis. According to the results of the analysis, it was found that renewable and renewable energy consumption had a positive and significant effect on GDP and that nuclear energy consumption had no significant effect on GDP. According to GMM and GMM system, the effect of renewable energy consumption on GDP is higher than other variables.

Keywords
Economic Growth, Non-Renewable Energy, Renewable Energy, Nuclear Energy, Dynamic Panel