Geri Anasayfa

Detay

Öğrenci Harcamalarının İlin Ekonomisine Katkılarının Munzur Üniversitesi Yönünden Değerlendirmesi
(Evaluation of the Student Expenditures to the City Economy in the Case of Munzur University )

Yazar : Sabit MENTEŞE   - Tarkan GÜLMEZ  

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2018

Sayı : Volume 13 Issue 30

Sayfa : 243-272

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14411

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Yükseköğretim kurumları üniversiteler tarihin her döneminde olduğu günümüzde de toplumun saygın birer kurumu olmayı başarmışlardır. Nitelikleri gereği yerel, bölgesel ve küresel düzeyde sosyal ve ekonomik refah için yaşamsal bilgiyi üretmiş, korumuş ve yaymışlardır. Ayrıca fiziki yatırımlar, akademik, idari personel ve öğrencilerinin yaptıkları harcamaları ile kuruldukları yerlerdeki iktisadi gelir dâhil, sosyo kültürel yapılara önemli katkılarda bulunmuşlaradır. Bu çalışmayla sayıları hızla artan ve ülkenin bütün illerine en az bir üniversite olacak şekilde yayılan üniversitelerin, kuruldukları illerin iktisadi gelirlerine ne düzeyde katkı sundukları Munzur Üniversitesi yönünden değerlendirilmiştir. Tarama modelinde tasarlanan araştırma verileri 2016-2017 öğretim yılında Munzur Üniversitesi’nde okumakta olan 6122 öğrenciden tesadüfî örnekleme tekniği ile seçilen 725 öğrenciye uygulanan ölçekten elde edilmiştir. Verilerin analizinde öğrencilerin demografik özelliklerini belirlemek ve harcama dağılımlarının göstermek maksadıyla frekans, yüzdelik ve ortalama testleri; ölçek içerisinde yer alan bazı sorular arasındaki ilişkilerin tespiti için ise Ki-kare bağımsızlık testi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; öğrenciler aylık ortalama 602 TL’ lik gelirin 531 TL’lik kısmını kent merkezinde harcamışlar. Gelirlerinden en çok gıda ve beslenmeye, en ise sosyal etkinliklere harcamışlar. Bu harcama miktarı ile öğrencilerin ilin iktisadi gelirine yüksek düzeyde bir katkı sundukları söylenemez. Ayrıca araştırma bulgularına göre; öğrenciler, öğrenim gördükleri kentte yaşam beklentilerinin karşılanma düzeyinin düşük, buna karşılık yaşam maliyetini ise oldukça yüksek bulmuşlardır. Tunceli Munzur Üniversitesini tercih nedenleri içinde yaşadıkları yere yakın ve üniversite giriş puanlarının öncelikli olarak rol oynadığı yanında, diğer önemli bir bulgu, Munzur Üniversitesi öğrencilerinin neredeyse tamamına yakının Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge illerinden gelmiş olmalarıdır. Yapılması gereken başta mali olmak üzere, fiziki, sosyal ve eğitim ile ilgili öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri imkân ve olanaklara kavuşturulmalarıdır. Diğer önemli bir durum ise Türkiye’nin her yöresi dâhil, bölge ülkelerinden Munzur Üniversitesine öğrencilerin gelmesini sağlamaktır. Bunun için kentin yaşam maliyeti düşürülmeli, buna karşılık sosyal yaşam alanı ise zenginleştirilmelidir. Üniversitenin ise sosyal, kültürel ve en önemlisi ise eğitim ile ilgili öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik alınması gereken tedbirlerin alınması gerekmektedir. Ayrıca özel ve kamu ayrımı yapmaksızın, kentin tüm sivil toplum kurum ve kuruluşları başta olmak üzere, yerel yönetimleri ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları bu ara başkent örgütünün de Tunceli’de öğrencilerin sağlıklı bir eğitim görebilmelerini sağlayacak yönde tedbirleri ortaklaşa almaları önemli görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Üniversite, öğrenci harcamaları, kalkınma, yerel ekonomi, eğitim.

Abstract
Universities are higher education institutions that holds an important and respected place in society. They are at the core of social development. Universities create, protect and spread knowledge for the social and economic well-being of communities, both locally and globally. As a matter of fact, universities within the rapidly developing higher education system have an important place in the revitalization of the local economies due to the stimulus effects they provide with the personnel they employ and with other related sectors. The aim of this study is to evaluate the contributions of the universities, which are rapidly increasing in numbers and there are now at least one university in all the cities of the country, to the socio-economic and cultural structure of the established societies in the context of polarization theory and the case of Munzur University. The research is designed in a scanning model. The results of the study were obtained by face to face interviews conducted by students who were studying at Munzur University in the academic year of 2016-2017 and 725 students who were interviewed are determined by random selection method. According to research findings; the difference between the student expenditures of the faculty students and the vocational college students was significant. In the same way, the difference between student expenditures is significant compared to the students studying at the vocational colleges / programs in the provinces with those studying in the vocational colleges in the city center. On the other hand, the difference between the student spending and the gender variables was not significant. On average, student spending as a whole is 410 TL per month. In this case, compared to the multiplier coefficient, the contribution to the economy of the province is not at a high level. In terms of expenditure trends, students were found to spend the most food and, at a minimum, spend on cultural and social activities. They also expressed the opinion that the city is inadequate in terms of social opportunities and is very expensive to live in general. In the study, it was concluded that the main reasons for the low contribution of student expenditures to the province economy is the socio economic background of the students. They are mostly from families with lower income groups and from the backward regions in terms of social and economic development.

Keywords
University, student expenditures, development, local economy, ecudation.