Geri Anasayfa

Detay

SOSYOBİLİMSEL KONULARA YÖNELİK ANİMASYONLARIN ETKİLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
(INVESTIGATING THE EFFECTIVENESS OF SOCIOSCIENTIFIC ISSUES-BASED ANIMATIONS )

Yazar : Ali KOLOMUÇ    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2019

Sayı : Volume 14 Issue 1

Sayfa : 463-477

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14392

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Bu çalışma, sosyobilimsel konulara yönelik animasyonların sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyobilimsel konulara yönelik bilimsel düşünme alışkanlıklarına etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya Artvin Çoruh Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programında okuyan 59 birinci sınıf öğrencisi katılmıştır. Yarı deneysel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmada deney ve kontrol grupları rastgele atanmıştır. Çalik ve Coll (2012) tarafından geliştirilen, “Bilimsel Düşünme Alışkanlıkları Ölçeği” ön-test ve son test olarak kullanılmıştır. Bağımsız gruplar t-testi bulgularına göre, deney ve kontrol grupları arasında son testte “merak” alt faktörlerinde deney grubu lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Çalışmanın sonucunda, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyobilimsel konularla ilgili bilimsel düşünme alışkanlıklarının nedenlerini sorgulayan nitel veya karma çalışmaların yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Animasyonlar, Bilimsel Düşünme Alışkanlıkları, Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayları, Sosyobilimsel Konular

Abstract
The aim of this study was to investigate the effect of socioscientific issues-based animations on pre-service social studies teachers’ scientific habits of mind regarding socio-scientific issues. The sample consisted of 59 pre-service social studies teachers drawn from the first year of the study at Artvin Çoruh University. Within a quasi-experimental research design, the Scientific Habits of Mind Scale by Çalik and Coll (2012) was administered as pre- and post-test. The results of independent samples t-test between post-test mean scores of the experimental and control groups only showed a significant difference at ‘curiosity’ sub-factor in favor of the experimental one. In light of the results, the current study recommends that further studies employing qualitative or mixed methods should inquiry pre-service social studies teachers’ reasons of scientific habits of mind via socioscientific issues.

Keywords
Animations, Scientific Habits of Mind, Pre-service Social Studies Teachers, Socioscientific Issues