Geri Anasayfa

Detay

DEVLET ÜNİVERSİTELERİ LİSANS PROGRAMLARINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN HARCAMA ALIŞKANLIKLARI
(SPENDING HABITS OF THE STUDENTS WHO ARE REGISTERED IN THE BACHE-LOR PROGRAMMES OF PUBLIC UNIVERSITIES )

Yazar : Mehmet Emin BAKAY    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2018

Sayı : Volume 13 Issue 30

Sayfa : 63-74

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14371

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Bu çalışma, devlet üniversitelerinin lisans programlarında kayıtlı öğrencilerin harcama alışkan-lıklarını ortaya çıkarmak ve elde edilen bulguların üniversite yönetimi, yetkililer ve ailelerle paylaşılmasını amaçlamaktadır. Araştırma İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’ nin Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Bilimleri fakültesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Tıp Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Turizm Fakültesinde okuyan 391 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın bağımlı değişkenini öğrencilerin harcama alış-kanlıkları ( barınma, beslenme, giyim, eğlence, ulaşım, sigara, bakım, kitap / kaynak, iletişim, spor / kültür, alkol, kırtasiye, elektronik, sağlık, şans oyunları), bağımsız değişkeni ise lisans öğrencilerini bazı bireysel özellikleridir. Öğrencilerin aylık ortalama harcamalarının 1182 TL olduğu görülmektedir. Harcama kalemleri incelendiğinde sırasıyla barınma, beslenme, kıyafet ve eğlencenin en çok yer tuttuğu görülmektedir. Öğrencilerin harcama alışkanlıkları cinsiyet ve kayıtlı olunan fakülte değişkenleri bakımından istatistiksel olarak farklılık göstermektedir. Er-kek öğrenciler kadın öğrencilere göre toplamda daha fazla harcama yapmaktadır. Öte yandan fakülte değişkeni açısından bakıldığında Turizm Fakültesi’ nde okuyan öğrencilerin diğer tüm fakültelerde okuyan öğrencilerden daha fazla harcama yaptıkları ve farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Öğrencilerin %76,2’ si online alışveriş yapmakta, %35’ i tasar-ruf yapabildiğini belirtmekte ve kredi kartı kullanan öğrencilerin %35,6’ sı ise kredi kartı bor-cunu ödeyemediğini ifade etmektedir. Öğrencilerin %93,8’ i ise kredi veya burs almaktadır.

Anahtar Kelimeler
Lisans öğrencileri, harcama alışkanlıkları, finansal okuryazarlık

Abstract
Abstract The aim of this research is to investigate the spending habits of the students who are registered in the bachelors programmes of public universities and share it’s results with univesity admi-nistrations, authorities and families.The research is conducted with 397 students who are regis-tered in various faculties of Katip Çelebi University (Faculty of Enginnering and Architecture, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, Faculty of Medicine, Faculty of Health Sciences, Faculty of İslamic Sciences, Faculty of Den-tistry, Faculty of Tourism. While the dependent variable of the research is spending habits of students (accomodation, food, clothing, entertaintment, entertainment, transportation, smoking, personal care, boks comunication, spor and cultural actvities, alcohol, stationery, electronics, nursing, gambling), independent variables are individual characteristics of students.It is found that the stundents’ monthly average spending amount is 1261 Turkish Lira. The major spen-ding categories are found to be accomodation, food, clothing and leisure. There were statisti-cally significant difference between spending habits of the students and their gender or faculties they are registered. Male students spend more Money than female students. On the other hand students registered at Tourism Fakulty spend more more Money than other students and thhis difference is statistically meaningfull. %76,2 of students indicated that they do online shop-ping, %35 said they try to save money and %35,6 said they could not pay their credit card dept. %93,8 fo students either get university loan or scholarship.

Keywords
Bachelors programmes students, spending habits, financial literacy