Geri Anasayfa

Detay

Marka Değeri Boyutlarının Marka Bağlılığı ve Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi: X markası Beyaz Eşya Kullanıcıları Üzerine Bir Uygulama
(The Effect of Brand Value Dimensions on Brand Loyalty and Purchasing Intent: An Application on X Brand White Goods Users )

Yazar : Ebru ONURLUBAŞ    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2018

Sayı : Volume 13 Issue 30

Sayfa : 273-302

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14362

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Bu çalışmada, tüketicilerin markanın; imajı, çağrışımı, algılanan kalite ve marka farkındalığının marka bağlılığı ve satın alma niyeti üzerine etkilerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma verileri, İstanbul İlinde 384 kişiye yüz yüze anket yöntemi uygulanarak elde edilmiştir. Daha sonra bu veriler Cronbach Alfa Katsayısı yöntemi, Normallik testi, Faktör Analizi, Korelasyon ve Çoklu Regresyon Analizi ile test edilmiştir. Araştırma sonucunda, marka imajı, algılanan kalite ve marka farkındalığının marka bağlılığını ve satın alma niyetini etkilediği belirlenmiştir. Marka bağlılığını etkileyen en önemli faktör marka imajı iken, satın alma niyetini etkileyen en önemli faktör marka farkındalığı olarak tespit edilmiştir. Ayrıca marka bağlılığı ve satın alma niyeti ile en yüksek ilişki marka imajı arasında bulunurken, en düşük ilişki ise marka çağrışımı arasında bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Marka bağlılığı, satın alma niyeti,

Abstract
In this study, it is aimed to reveal the effects of the brand's image, brand association, brand’s perceived quality and brand awareness on consumers’ brand loyalty and purchasing intent. Research data were obtained by applying face to face survey method to 384 people in Istanbul. These data were then tested by Cronbach's alpha coefficient method, normality test, factor analysis, correlation and multiple regression analysis. As a result of the research, it has been determined that brand image, perceived quality and brand awareness affect brand loyalty and purchasing intent. While the most important factor affecting brand loyalty is brand image, the most important factor affecting purchasing intention is brand awareness. In addition, the highest relationship of brand loyalty and purchasing intention was found between the brand image, while the lowest relation was found between brand association.

Keywords
Brand loyalty, purchasing intent, consumer