Geri Anasayfa

Detay

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki Halkın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Bakışı ve Sistemden Beklentilerinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma
(A Research on the Public's View on and Expectations from the New Presidential Government System in the Southeastern Anatolia Region )

Yazar : Yılmaz DEMİRHAN   - Seyfettin ASLAN - Özkan ADIGÜZEL - M. Emin KURT - Bünyamin HAN - Ömer TAYLAN  

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2018

Sayı : Volume 13 Issue 30

Sayfa : 105-124

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14360

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Türkiye, uzun yıllar süren hükümet sistemi tartışmaları neticesinde 16 Nisan 2017’de halk oylaması ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi önerisini kabul etti. Ardından erken seçim kararı aldı ve 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde yeni sistemin ilk organlarını seçti. O tarihten itibaren özellikle yürütüme alanında yeni sisteme uyum çalışmaları çeşitli hukuksal düzenlemelerle devam etmektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin eksikliklerinin ve aksayan yönlerinin olacağı tahmin edilmektedir. Ancak sorunların çözümünün sistem içi düzenlemelerle giderilmesinin mümkün olacağı düşünülmektedir. Bu çalışma üniversite bünyesinde yürütülen bir bilimsel araştırma projesi olup, halkın yeni sisteme bakışı ve bu sistemden beklentilerini ölçmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin dört önemli ve siyasi profilleri bakımından farklı ilinde 1330 kişi ile yüz yüze ve tesadüfî yöntemle ve anket formu uygulaması şeklinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri bilgisayar paket programı ile analiz edilmiş olup, bulgulara araştırma içinde detaylı biçimde yer verilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki halk Türkiye’de bir hükümet sistemi değişikliğini istemektedir, ancak hangi sistemin daha iyi olacağı hakkında kararsızdır. Bölge halkının, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında bilgisinin yeterli olmadığı, sistem hakkında daha çok siyasi partilerinin görüşüne yakın değerlendirmelerde bulundukları söylenebilir. Bölgede yaşayan halk, yeni sistemden en çok siyasi ve ekonomik istikrarın sağlanmasını beklemektedir. Elde edilen bulgular sonuç kısmında maddeler halinde verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Abstract
After a long discussion on the governmental system, Turkey has accepted the proposal of the “presidential government system” in April 16, 2017. Then, with the decision on early elections, the presidential and parliamentary elections held on June 24, 2018, the first organs of the new system were elected. Since then, works on adaptation to the new system have continued with various legal arrangements. It is estimated that the Presidential Government System will have shortcomings and deficiencies. However, it is thought that the solution of the problems can be solved by internal regulations. This study is a scientific research project carried out by a university and it is aimed to measure the public's view on the new system and their expectations from this system. The research has been carried out with randomly selected 1330 people in Southeastern Anatolia Region. It was carried out in this region’s four different provinces which are important in terms of political profiles. The data of the study were analyzed by computer packed programs and the findings were detailed in the research. According to the study, the people in the Southeast want a change related to government system in Turkey, but are undecided about which system would be better. It can be said that the people of the region do not have enough knowledge about the Presidential Government System and they evaluate the system similar to the views of political parties. People living in the region mostly expect political and economic stability from the new system. The findings are given in the result section as substances.

Keywords
Turkey, Presidential Government System, Southeastern Anatolia Region