Geri Anasayfa

Detay

Milli Kimlik İnşaasında Resmi Tarih Yazımının Rolü
(The Role of Official History Writing at the National Identity Building Process )

Yazar : Abdulvahap AKINCI   - Oğuz YAVUZYILMAZ  

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2018

Sayı : Volume 13 Issue 30

Sayfa : 15-24

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14337

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Resmi tarih yazımı hemen her devlet açısından önemli bir işlev görmektedir. Resmi tarih yazımının kökenleri eski dönemlere kadar uzansa da, modern ulus devletlerin doğuşuna giden süreçte çok daha önemli bir hale gelmiştir. Modern ulus devletler kendi makbul vatandaşlarını inşa etmeye büyük önem vermişlerdir. Bu bağlamda resmi tarih yazımına önem vermişlerdir. İnşa edilmek istenen toplumun köklerini geçmişte bulmaya dönük bir çaba olan resmi tarih yazıcılığı, bir taraftan toplumu tek bir milli kimlik etrafında toplamaya çalışırken, diğer taraftan da onlara kendilerinin diğer toplumlardan daha üstün/başarılı oldukları aktarılmaya çalışır. Resmi tarih yazıcılığı tarihte gerçekte ne olduğuyla ilgilenmekten ziyade, inşa edilen milli kimliği gerekçelendirmek ve güçlendirmek için kullanılır. Resmi tarih yazımları, tarihte ne olduğu ile fazla ilgilenmezler. Onlar için önemli olan ortak bilinci oluşturmak için gerek duydukları noktalarda veriler toplamak veya uydurmaktır. Resmi tarih anlayışları kendi kahramanlarını, başarılarını ve insanlığa kattıklarını ortaya koyarak, vatandaşlarda milli kimlik bilincinin oluşmasını sağlarlar. Bu bağlamda milletlerin düşmanlarına da yer verilerek, kaynaşma sağlanmaya çalışılmaktadır. Sıkıntılı bir süreçten geçseler bile devletler ortaya koydukları tarih yazımı ile topluma moral aşılarlar. Tarihte ne kadar başarılı iler yapılmış olduğu söylenerek, gelecekte de aynı başarıların yaşanabileceğini, bunun için gerekli birikimin olduğu söylenmiş olur. Milletlerin zor günlerine ve yaşadıkları büyük sıkıntılara da atıfta bulunulur. Yeniden doğuş hikâyeleri ile her seferinde daha güçlü bir şekilde tarih sahnesinde yer alan bir millet algısı oluşturulmaya çalışılır. Bu çalışmada resmi tarih yazımının milli kimlik inşası bağlamında ne kadar önemli olduğu ortaya konmaya çalışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Resmi Tarih, Milli Kimlik, Kimlik, Tarih Yazımı

Abstract
Official history writing is an important function of almost every state. The roots of official history writing extend back to ancient times. Especially in the emergence of modern nation states, it has become much more important. Modern nation states attach great importance to establishing their own citizens and attach importance to official history writing. The official historiography used to find the origins of the desired community to be built in the past tries to show that the society tends to gather around a single national identity and on the other hand superior to other societies. Official history writing is used to justify and strengthen the national identity that is built; it does not really care what happened in history. Official historiography does not care much about what happened in history. What is important for them is to collect or match the data they need to create common consciousness. By revealing their official heritages, their successes and their contribution to humanity, they provide the awareness of national identity in the citizens. In this context, it is attempted to ensure the fusion of the enemies of the nations. States, even if they go through a troubled process, give morale to the society with their historiography. It has been said that the successful achievements in history have been made, and that the same achievements can be achieved in the future and that there is necessary accumulation. Reference is also made to the difficult days of the nations and the great hardships they experience. With the rebirth stories, each time a stronger perception of the nation takes place on the stage of history. In this study, it was tried to show how important the writing of official history is in the construction of national identity.

Keywords
Official History, National Identity, Identity, Official History Writing