Geri Anasayfa

Detay

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE KURUMSAL İTİBAR İLİŞKİSİ
(THE RELATION BETWEEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND CORPORATE REPUTATION )

Yazar : Fetullah BATTAL   - Sinan YAZICI - Ertuğrul ÇINAR - Şenol KILIÇASLAN  

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2018

Sayı : Volume 13 Issue 30

Sayfa : 75-88

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14291

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Kurumsal sosyal sorumluluk, ülkemizde 1980 yılı sonuna kadar dikkate alınan bir kavram haline gelmiştir. Konuyla ilgili çalışmalar özel sektörde ilk sırada yer almış, kamu sektöründeki kurumların misyon ve vizyon belirleme görevi olmuştur. 2000'lerin başından beri zorunlu hale gelmiştir. Bu uygulamaların amacı, özel sektörün ve kamu sektörünün paydaşların sorumluluğunun farkında olmasıdır. Böylelikle, bu organizasyonlar hem çalışanlar hem de çevreleri için sorumluluk alarak sürdürülebilirliklerini sağlayacaktır. Bu nedenle, şirketler küresel rekabet ortamında orta ve uzun vadede stratejik bir rekabet avantajı yaratma fırsatına sahip olacaklardır. Günümüzde kurumsal sosyal sorumuluk ile ilgili çeşitli uygulamalara da çok sık rastlanmaktadır. Bu araştırma, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bir üniversiteye devam eden öğrenciler ve çalışanlar üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, kurumsal sosyal sorumluluk algılarının kurumsal algı ve boyutlar üzerindeki etkilerini (Duygusal Etkililik, ürün ve hizmetler, Vizyon ve Liderlik, İşyeri ortamı, sosyal ve çevresel sorumluluk, finansal performans) incelemektir. Toplam 328 katılımcı üzerinde yapılan anket sonucunda, öğrencilerin ve çalışanlarının kurumsal sosyal sorumluluğun artmasına ilişkin algılarının anlamlı ve aynı yönde arttığı ve bu ilişkinin çok güçlü olduğu görülmüştür. Öte yandan, katılımcılar sosyal ve çevresel sorumluluğu kurumsal sosyal sorumluluk ve kurumsal sosyal sorumluluktan daha anlamlı bulmuşlardır. Vizyon ve liderliği kurumsal itibar açısından en az anlamlı olarak algılıyorlardı. Ayrıca çalışılan yaş, cinsiyet, kıdem, eğitim düzeyi ve bölüm algıları arasında anlamlı farklar olduğu da gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Kurumsal İtibar, Yapısal Eşitlik Modeli

Abstract
Corporate social responsibility has become a concept that has been taken into consideration in our country towards the end of 1980s.While the studies on the subject were first in the field of private sector, the mission and vision determination task of the institutions in the public sector has become mandatory since the beginning of the 2000s. The purpose of these practices is that the private sector and the public sector are aware of the responsibility of the stakeholders. Thus, these organizations will ensure their sustainability by taking responsibility for both employees and their environment. Therefore, companies will have the opportunity to create a strategic competitive advantage in the medium and long term in the global competition environment. Today, various practices related to corporate social responsibility are also common. This research was carried out on the students and employees attending a university in the Eastern Black Sea Region. The aim of this study is to examine the effects of corporate social responsibility perceptions on corporate perception and dimensions (Emotional Attractiveness, products and services, Vision and Leadership, Workplace environment, social and environmental responsibility, financial performance). As a result of the survey conducted on a total of 328 participants, it was observed that the perceptions of the students and their employees regarding the increase of corporate social responsibility increased significantly and in the same direction, and this relationship was very strong. On the other hand, the participants perceived social and environmental responsibility as more meaningful than corporate social responsibility and corporate social responsibility. they perceived vision and leadership as the least significant in terms of corporate reputation. In addition, there were significant differences between the perceptions of age, gender, seniority, education level and department studied.

Keywords
Corporate Social Responsibility, Corporate Reputation, Structural Equation Model