Geri Anasayfa

Detay

TEREKE KAYITLARINA GÖRE ÇORUMLU KADINLARIN XIX. YÜZYILDA GİYİM-KUŞAM KÜLTÜRÜ (1842-1909)
(19th CENTURY CLOTHING CULTURE OF WOMEN LIVING IN ÇORUM ACCORDING TO THE TEREKE RECORDS )

Yazar : Aysemin ÇANAK    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2018

Sayı : Volume 13 Issue 24

Sayfa : 61-78

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14180

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Osmanlı tarihi kaynakları arasında Şer’iyye Sicilleri’nin önemli bir yeri vardır. Şer’iyye sicilleri Osmanlı Devletinde toplumun tümüyle ilgili olayları ve bunlarla ilgili mahkeme kararlarını içeren kaynaklardır. Bu siciller içerisinde bulunan tereke kayıtları sosyal ve iktisadi tarih hakkında bize çok önemli veriler sunarlar. Ölen kişilerin mirasçılarına bıraktıkları her türlü menkul ve gayrimenkulleri içeren tereke kayıtları, kaydedildiği yerin sosyo-ekonomik yapısının aydınlatılması bakımından önemli kaynaklardandır. Çorum Şer’iyye Sicillerine göre tespiti yapılmaya çalışılan 1258-1324/1842-1906 arası Çorum kadınlarının giyim kuşam kültürü için on altı tane sicil incelenmiştir. Bu siciller incelendiğinde konuyu aydınlatacak 103 tane kadın tereke kaydı olduğu görülmüştür. 103 kaydın, tereke yekûnlarının belirlenmesinden sonra toplumdaki farklı grupların temsil edilebilmesi için en zengin, en fakir ve ortalama terekesi olan üçer kişi seçilmiştir. Bu kişilerin belirlenmesinde tereke olarak farklı aralıkların seçilmesine dikkat edilmiştir. Bu terekelerin hepsi Müslüman kadın terekesidir. Bu sayede defterde bulunan kayıtlar vasıtasıyla Çorum tarihindeki bir kesite dair kadın giyimi hakkında fikir sahibi olunabilecektir. Böylece Çorum kültür tarihine katkı sağlanabilmesi umulmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Tereke Kaydı, Çorum, Kadın Giyimi

Abstract
Among the Ottoman historical sources, Court Records have an important place. Court Records are the sources that include all the events of the society in the Ottoman Empire and the court decisions related to them. Tereke registers in these records provide us with very important data about social and economic history. Tereke registers containing all kinds of movables and real estates left to the heirs of deceased persons are important sources in terms of clarifying the socio-economic structure of the place where they are recorded. Sixteen records were examined for the clothing culture of Çorum women between 1258-1324 / 1842-1906 which were determined according to Çorum Court Records. When these records are examined, it has been seen that there are 103 female Tereke registers that will illuminate the subject. After the identification of the 103 records and the dictates, three people, the richest, the poorest and the average, were chosen to represent the different groups in the society. In order to determine these individuals, different intervals were chosen. These are all Muslim women. In this way, through the records found in the book, you will have an idea about women's clothing on a section in Çorum history. Thus, it is hoped that contribution will be made to the history of Çorum culture.

Keywords
Tereke Register, Çorum, Women's Clothing