Geri Anasayfa

Detay

Tüketicilerin Duygusal Zekâsının İçgüdüsel ve Kompülsif Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi: Aksaray İli Örneği
(The Effect of The Emotional Intelligence of Consumers on The Impulsive and Compulsive Buying Behavior: The Case of Aksaray Province )

Yazar : Sevilay USLU DİVANOĞLU   - Leyla İÇERLİ - Talip ARSU  

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2018

Sayı : Volume 13 Issue 30

Sayfa : 495-518

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14172

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Tüketiciler yaşamları boyunca ihtiyaç ve isteklerini gidermek için birçok mal ve hizmet satın almaktadırlar. İhtiyaç ve isteklerini gidermek için harekete geçen tüketiciler, pazarların ve pazarlarda faaliyette bulunan tüm işletmelerin merkezinde yer alırlar. Fakat son yıllarda tüketim, fizyolojik ihtiyaçları tatmin etme sürecinden çok daha yoğun bir biçimde psikolojik tatmin, çevre ve dış dünya ile kurulan bir iletişim aracı olarak görülmeye başlamıştır. Bu nedenlerden dolayı işletmeler için tüketicilerin; demografik özellikleri, anlayış ve algılayış farklılıkları, tercihleri büyük önem taşımaktadır. Çünkü artık tüketiciler alışveriş yaparken rasyonel davranmak yerine duyguları ile hareket etmekte ve içgüdülerine kulak vermektedir. Bunun sonucunda da bir alışveriş çılgınlığı ortaya çıkmaktadır. Bu varsayımdan hareketle araştırmanın amacı, tüketicilerin içgüdüsel ve kompülsif satın alma davranışlarda bulunduklarında duygusal zekânın etkisinin olup olmadığını belirmektir. Bu amaçtan hareketle, daha sık alış veriş yaptığı düşünülen 18-65 yaş arası tüketicilerin duygusal zekâ düzeylerinin içgüdüsel ve kompülsif satın alma eğilimlerine etkisi araştırılmıştır. Wong ve Law (2002)’ın duygusal zekâ ölçeği, Dursun ve Yener (2014)’in içgüdüsel satın alma davranış ölçeği ve Edwards (1993)’ın kompülsif satın alma ölçeği kullanılarak oluşturulan anket, Aksaray ilinde yaşayan ve alışveriş merkezi, alışveriş mağazası gibi tüketim mekânlarını ziyaret etme olasılığına sahip 554 katılımcıya uygulanmıştır. Araştırmada duygusal zekânın kompulsif satın alma davranışını kısmen etkilediği, fakat içgüdüsel satın alma davranışını hemen hemen hiç etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Kompülsif Satın Alma, İçgüdüsel Satın Alma, Duygusal Zekâ

Abstract
Consumers buy many goods and services to meet their needs and demands throughout their lives. Consumers acting in order to meet their needs and demands are at the center of all the markets and businesses operating in the markets. However, in recent years, consumption has been seen as a communication tool that is intensively developed with psychological satisfaction, environment and external world rather than the process of satisfying physiological needs. For these reasons, demographic characteristics of consumers, differences in perception and preferences are important for the businesses. Because consumers now act with emotions instead of acting rationally and listen to their instincts. As a result, a shopping spree emerges. Based on this assumption, the aim of the study is to determine whether emotional intelligence has an effect on consumers' impulsive and compulsive buying behavior. For this purpose, the effect of emotional intelligence levels on impulsive and compulsive buying tendencies of consumers aged 18-65, which are thought to be more frequent are investigated. The survey, which was developed using Wong ve Law (2002)'s emotional intelligence scale, Dursun and Yener (2014)'s impulsive buying behavior scale and the compulsive buying scale of Edwards (1993), is applied to 554 participants living in the province of Aksaray and with the possibility of visiting the shopping places such as shopping center and shopping store. In the study, it was concluded that emotional intelligence partially affected the compulsive buying behavior, but did not affect the impulsive buying behavior.

Keywords
Compulsive Buying, Impulsive Buying, Emotional Intelligence