Geri Anasayfa

Detay

Dış Ticaret Açığının Giderilmesinde Ortodoks ve Heteredoks İktisat Politikalarının Etkinliği: BRICS Ülkeleri ve Türkiye Karşılaştırması
(The Effectiveness of Orthodox and Heterodox Economic Policies in the Elimination of Froeign Trade Deficit : The Brics Countries and Turkey Comparison )

Yazar : Sevgi SEZER    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2018

Sayı : Volume 13 Issue 30

Sayfa : 387-420

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14151

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Dış ticaret ülkeler açısından her zaman önemli olmuştur. Küreselleşmenin en somut örneği, büyümenin ve kalkınmanın temel dinamiği olan dış ticaret, ülkeleri ihracat artışını yakalamak ve dış ticaretlerini yönlendirmeye zorlamıştır. Dünyanın iktisadi açıdan en önemli sorunlarından biri olan dış ticaret açığı Türkiye’nin de en önemli iktisadi problemlerinden biri olmuştur. Bu sebeple ülkeler dönemler itibariyle farklı iktisat politikalarını uygulamak zorunda kalmışlardır. İktisat politikaları ülkelerin varlıklarının devamı, daha güçlü daha çağdaş olabilmeleri için iktisadi yapılarıyla ilgili planlardan meydana gelmektedir. Ülkeler iktisadi anlamda gelişmelerini sağladıkları bu plan ve programları da iktisat politikaları olarak tanımlarlar. Ülkeler iktisadi faaliyetlerinde birçok yapısal sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu sorunlar siyasal, iktisadi ve sosyal sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyanın iktisadi açıdan en önemli sorunlarından biri olan dış ticaret açığı Türkiye’nin de en önemli iktisadi problemlerinden biri olmuştur. Bu sebeple ülkeler dönemler itibariyle farklı iktisat politikalarını uygulamak zorunda kalmışlardır. Çünkü tarihsel süreçte farklı kurumsal yapılar, ticarete taraf olan kesimlerin farklı oluşu, uygulanan farklı iktisat politikaları vb sebepler ülkelerin farklı iktisadi sorunlar yaşamasına ve farklı iktisat politikaları uygulamalarının gerçekleşmesine yol açmıştır. İktisat politikaları ülkelerin varlıklarının devamı, daha güçlü daha çağdaş olabilmeleri için iktisadi yapılarıyla ilgili planlardan meydana gelmektedir. Ülkeler iktisadi anlamda gelişmelerini sağladıkları bu plan ve programları da iktisat politikaları olarak tanımlarlar. İktisat politikaları yaklaşım biçimi açısından ikiye ayrılmaktadır. Birincisi Ortodoks politikalar, ikincisi ise heterodoks politikalardır.

Anahtar Kelimeler
Dış Ticaret, İstikrar Programları, BRICS, Liberalizasyon

Abstract
Foreign trade has always been important for countries. The most concrete example of globalization, foreign trade, which is the basic dynamic of growth and development, has forced the countries to catch up with the increase in exports and to direct their foreign trade. The foreign trade deficit is one of the most important issues in terms of the economic world has been one of Turkey's most important economic problems. For this reason, countries had to implement different economic policies. Economic policies consist of plans for the continuation of the assets of the countries and their economic structures in order to be more powerful. Countries define these plans and programs as economic policies they provide for their economic development. Countries face many structural problems in their economic activities. These problems emerge as political, economic and social problems. The foreign trade deficit is one of the most important issues in terms of the economic world has been one of Turkey's most important economic problems. For this reason, countries had to implement different economic policies. Because the different institutional structures in the historical process, the different types of trade parties, the different economic policies applied, etc. caused different economic problems of countries and different economic policies have led to the realization of applications. Economic policies consist of plans for the continuation of the assets of the countries and their economic structures in order to be more powerful. Countries define these plans and programs they develop as economic policies as economic policies. Economic policies are divided into two types. The first is Orthodox policies and the second is heterodox policies.

Keywords
Foreign Trade, Stability Programs, BRICS, Liberalization