Geri Anasayfa

Detay

Jandarma personelinin bilgi okuryazarlığı ve teknoloji yeterlilik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
(A research on the relationship between gendarmerie personnel's information literacy and technology proficiency levels )

Yazar : Haydar PEKDOĞAN    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2018

Sayı : Volume 13 Issue 30

Sayfa : 331-346

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14128

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
​Bilgi okuryazarlığı özellikle bilgi toplumuna geçiş sürecinde büyük önem kazanan bir yeterliliktir. Günümüzde teknoloji ile ilgili ilerlemelerin her geçen gün artması ve güvenlik hizmetlerine entegre edilmesi, güvenlik hizmetlerinde görevli personelin de teknoloji ve bilgi okuryazarlık düzeylerinin önem kazanmasına neden olmuştur. Yapılan bu araştırmada, jandarma personelinin bilgi okuryazarlığı ve teknoloji yeterlilik düzeylerinin arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada bu çerçevede, 2018 yılının Ocak-Mayıs ayları arasında Tunceli Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli n=390 jandarma personeli üzerinde anket uygulaması yapılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre teknolojik yeterlilik düzeyleri eğitim ve rütbeye göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir (p<0.05). Bilgi ihtiyacını tanımlama ise yaş, eğitim, mesleki deneyim ve rütbeye göre istatistiksel olarak anlamlı derecede farklılık göstermektedir (p<0.05). Bu farkların dışındaki tüm ölçek ortalamaları arasındaki farklar istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0.05). Korelasyon analizi sonuçlarına göre teknoloji yeterliliği ile bilgi okuryazarlığı boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir (p>0.05). Bu nedenle, teknoloji yeterliliğini arttırmak için, bilgi okuryazarlığını arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Jandarma, bilgi okuryazarlığı, teknoloji, yeterlilik.

Abstract
​Information literacy is a qualification that gains great importance especially in the process of transition to information society. Today, advances in technology and integration into security services have increased the importance of technology and information literacy among security service personnel. In this research, it is aimed to examine the relationship between gendarmerie personnel 's information literacy and technology proficiency levels. Survey was conducted on n = 390 gendarmerie personnel in charge of Tunceli Gendarmerie Command between January and May 2018 in this framework. According to the findings of the research, technological sufficiency levels show statistically significant differences according to education and rank (p <0.05). The definition of need for information is statistically significant according to age, education, professional experience and rank (p <0.05). Differences between all scales except for these differences were not statistically significant (p> 0.05). According to the results of correlation analysis, no statistically significant relationship was found between technology sufficiency and information literacy dimensions (p> 0.05).

Keywords
Gendarmerie, information literacy, technology, competence.