Geri Anasayfa

Detay

EL KAVRAMA KUVVETİ BASKETBOLDA ŞUT İSABETİNİ ETKİLER Mİ?
(DOES HAND GRASPING FORCE AFFECT SHOT HIT RATES? )

Yazar : Yıldırım Gökhan GENCER   - Emre Can IĞDIR - Hacı Bayram TEMUR - Mücahit SARİKAYA - Sinan SEYHAN  

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2019

Sayı : Volume 14 Issue 1

Sayfa : 371-380

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.13432

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Amaç: Bu araştırmada, Van ili erkek lisanslı basketbolcuların şut ve destek eli kavrama kuvveti ile şut isabeti arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırmaya gönüllü olarak Van ilinde lisanslı olarak basketbol oynayan ve şut atış elleri sağ olan, 13-17 yaş arasında 40 erkek basketbolcu katılmıştır. Çalışmaya katılan basketbolculara şut ve el kavrama kuvveti testleri yapılmış ve şut eli ve destek eli kavrama kuvvetinin şut isabet oranına etkisi incelenmiştir. Elde edilen verilerin normal dağılım sağladıkları tespit edildikten sonra gruplar arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson Korelasyon Testi uygulanmıştır. Bulgular: Elde edilen verilere göre; basketbolcuların yaş ortalamaları 15,15±1,44, boy ortalamaları 174,08±9,88 cm, kilo ortalamaları 63,07±11,90 kg olarak bulunmuştur. Basketbolculara uygulanan serbest atış şut testinin ortalamaları ise 16,97±5,04 olarak ölçülmüştür. Çalışmaya katılan basketbolcuların şut eli kavrama kuvveti ile serbest atış isabet oranı arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0,05). Ancak destek eli kavrama kuvveti ile serbest atış şut testi arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>0,05). Sonuç: Araştırmaya katılan basketbolcuların şut atışı için topu dengede tutan destek (nondominant) ellerine ait kavrama kuvvetinin şut isabetine anlamlı bir etki etmemesi (p>0,05), basketbolcuların şut ellerinin dominant el olması ve kuvvet değerlerinin nondominant el aleyhine anlamlı derecede farklı olması, basketbolda yalnızca şut eli el kavrama kuvvetinin şut isabetini dolayısıyla müsabakalarda başarıyı etkileyebileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Basketbol, şut, el kavrama kuvveti

Abstract
This study aims to review the relation between shots and support hand grasping force with shot hit rates on the licensed male basketballers in city of Van. The participants of this study was volunteers of 40 licensed male basketball players who have shooting hands of (dominant) right, aged between 13-17. The participants went through shot and hand grasping force tests and then the effect of shooting hand (dominant) and support hand (non-dominant) on shot hit rates are reviewed. After seeing that the obtained data showed normal distribution, Pearson Correlation Test is applied in order to define the relation between the groups. The mean age of basketballers is found to be 15,15±1,44, mean height is 174,08±9,88 cm and mean weight is 63,07±11,90 kg. The mean of free shot test which basketballers had is measured to be 16,97±5,04. A significant difference is found between shooting hand grasping force and free shot hit rates (p<0,05). However, no significant relation is found between supporting hand grasping force and free shot test (p>0,05). As a result, the fact that the supporting hand grasping force of participating basketball players, which is the hand that keeps the ball in balance for shooting (non-dominant), does not have a significant effect on the shot hit rates (p>0,05), and the fact that the shooting hand of basketballers is the dominant hand and also that force values are significantly different which is not in favor of the non-dominant hand shows that only shooting hand grasping force affects free shot hit rates in basketball, consequently affecting the success of the competition.

Keywords
Basketball, shooting, handgrip strength