Geri Anasayfa

Detay

Dinsel Milliyetçilik
(Religious Nationalism )

Yazar : Bülent KARA    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2017

Sayı : Volume 12 Issue 2

Sayfa : 121-138

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.11405

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Sosyolojinin ilgi alanına girmekte olan din ve milliyetçilik kavramları, yüklendikleri anlamlar ve bu anlamların toplumsal bir ifadesi olarak aynı zamanda bireylerin toplumsal yaşamdaki kimliklerini temsil etmektedir. Bireyin sosyal yaşamda temsili konusu; siyasal alandaki varlığını ve duruşunu da içerdiğinden kimlik kavramının siyasal tartışmalar ve politikalarla da sıkı bir ilişkisi bulunmaktadır. Bu makalede kimlik, din ve milliyetçilik kavramları ele alınmaktadır. Din ve milliyetçilik kavramlarının tarihsel süreç içinde tek tek fertlere ve toplumlara mal oluşu, bu kavramların; sosyal ve siyasi değişmeler neticesinde aydınlar tarafından tekrar ele alınarak yüklendikleri manaların değişimi ve birer mefkureye dönüşerek ideolojize olmaları; sosyal, kültürel ve siyasi arka planlarıyla entellektüellerin bu kavramları tekrar ele alışının sosyolojik önemi üzerinde durulmaktadır. Bu bağlamda bu makalede ‘milliyetçi kimlik’ tekrar tartışma konusu olmaktadır. Bu vesileyle öncelikle “millet” ve “milliyetçilik” kavramlarının tarifi ve çerçevesi irdelenmiştir. Sonrasında, dini de yanına alarak insanlara kendini kabullendirebilmeyi amaçlayan milliyetçi hüviyetin Osmanlı’dan itibaren Türkiye'deki macerası izlenmiş “dinsel milliyetçi kimliğin” tarihi dönüm noktaları irdelenmiş ve Türk mütefekkirlerinin meseleye ilişkin fikirlerine yer verilerek dinsel milliyetçilik tartışmalarına katkıda bulunmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Milliyetçilik, Din, Dinsel Milliyetçilik, Toplumsal Yaşam

Abstract
The concepts of religion and nationalism, which are of interest to sociology, mean what they mean by their implications and at the same time represent the identities of i

Keywords
Nationalism, Religion, Religious Nationalism, Social Life