Geri Anasayfa

Detay

Filibeli Ahmet Hilmi'nin Tarih-i İslam Adlı Eseri Özelinde Dozy ve Müsteşriklerin İddialarıyla İlgili Bazı Mülahazalar
(Some consideration of the claims by Dozy and other orientalists within the context of the History-Islam by Ahmad Hilmi of Filibe )

Yazar : Yasin YILMAZ    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2017

Sayı : Volume 12 Issue 2

Sayfa : 283-300

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.11347

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Ortaya çıkışından bir müddet sonra semavî kökenli dinler başta olmak üzere birtakım çevreler, siyasî ve kültürel alanlarda İslam’a karşı cephe almıştır. Asırların geçmesiyle İslam dini kendisini dünyaya kabul ettirip, yayıldığı coğrafyalarda hak ve adaleti sağlamasıyla beraber, kendi geleneklerine bağlı kalan ve çıkarlarına ters düşen söz konusu çevreler tarafından haksız ithamlarla karalanmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda İslamiyet’i yok etmek ve onun nebisini küçük düşürmek için çok sayıda eserler yazılmıştır. Aydınlanma ile birlikte dinlere karşı akılcı bir yaklaşımın ortaya çıkmasıyla, Hıristiyanlık başta olmak üzere bütün dinler eleştirilmeye başlanmış, fakat bu eleştiri en çok İslam’a ve onun peygamberine yapılmıştır. Avrupa’da geleneksel yaklaşıma bağlı kalanlar, İslam ve peygamberine haksız suçlamalara devam ettiler. Bunlardan birisi de Hz. Peygamber ve İslamiyet hakkında tarihî gerçekleri çarpıtarak bir eser ortaya koyan Hollandalı müsteşrik Dozy’dir. Dozy’nin yazdığı eser Abdullah Cevdet tarafından Türkçeye çevrilmiş ve başta İslam dünyası olmak üzere Osmanlı kamuoyunda büyük bir infial uyandırmıştı. Filibeli Ahmed Hilmi de bu esere karşı Tarih-i İslam adlı bir reddiye yazarak, onun haksız ithamlarına bilimsel anlamda cevaplar vermiştir. Ahmed Hilmi eserini, Dozy ve emsali dediği çevrelere reddiye olarak Kur’an ve Sünnet eksenli değil de Batıllıların ortaya koyduğu metodoloji bağlamında yazmıştır.

Anahtar Kelimeler
Filibeli Ahmet Hilmi, Tarih-i İslam, Dozy, Tarih-i İslamiyet, Müsteşrik, Abdullah Cevdet, Hz. Muhammed ve Kur’an-ı Kerim

Abstract
A short time after its appearance, some circles, Abrahamic religions in particular, targeted Islam socially and culturally. Although Islam became well-established and brought rights and justice to where it expanded through the centuries, those circles who adhered to their own traditions and who found their interests in danger went on blacking Islam unjustly. Many works were penned to wipe out Islam and humiliate its prophet. With the appearance of a rationalistic approach to religions in the Age of Enlightenment, all religions including Christianity became the target of criticism, but Islam and its prophet were more severely criticized than the others. Those sticking to traditional approaches in Europe continued to make unjust allegations about Islam and its prophet. One of these people is the Dutch orientalist Dozy who wrote a work about the Islamic prophet and Islam distorting historical facts. The book by Dozy was translated into Turkish by Abdullah Cevdet, causing public indignation in the Ottoman peoples and Islamic world in particular. Ahmad Hilmi of Filibe wrote a book called History-Islam to refute this book, responding to its unjust allegations scientifically. Ahmed Hilmi wrote his refutation to Dozy’s study and his circles basing it not on the Quran and Sunna but the methodology put forth by the Western mind.

Keywords
Filibeli Ahmet Hilmi, History-Islam, Dozy, History-Islamic, Orientalist, Abdullah Cevdet, Muhammad a