Geri Anasayfa

Detay

Mehdi İnancına Kaynakklık Teşkil Eden Hadislerin Değeri
(The Value of Hadiths Which Constitutes Sources on Mahdi’s Faith )

Yazar : Orhan YILMAZ    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2017

Sayı : Volume 12 Issue 2

Sayfa : 265-282

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.10029

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Adaletin ortadan kalktığı, kötülüğün yayıldığı bir dönemde bir şahsın kurtarıcı olarak zuhur edeceği inancı neredeyse tüm evrensel dinlerde vardır. Bu inanç her toplumun kendi kültürel yapısı içinde farklı isimler altında ortaya çıkmıştır. Kurtarıcı bekleme inancı İslam kültürü içinde de kendine bir yer bulabilmiştir. Bir kurtarıcı, yani Mehdi bekleme anlayışı İslam’ın önemli mezheplerinden biri olan Şia’nın inanç esaslarından biri olarak bilinmektedir. Sünni çevrelerde ise her ne kadar inanç esaslarından biri olmasa da ahir zamanda Mehdi’nin ortay çıkacağı zulüm ve kötülükle dolmuş olan yeryüzünü adalet ile dolduracağı düşüncesi toplumun büyük kesiminde kabul görmüş bir inanıştır. Baskı ve çaresizlik neticesinde Mehdi anlayışının ortaya çıktığı yolundaki düşünce ise bu konudaki farklı yaklaşımların ortak noktasını oluşturmaktadır. Bu makalede, ilk olarak Mehdi kelimesinin sözlük ve ıstılahı anlamları ele alınmıştır. Daha sonra Mehdi inancının tarihi ve İslam kültürü içindeki yeri hakkında bilgi verilmiştir. Akabinde Mehdi inancına kaynaklık teşkil eden bazı hadisler tetkik edilmiştir. Mezkur hadislerin isnat zincirini oluşturan râvilerin sika olup olmadıkları araştırılmıştır. Bu rivayetler metin ve mana bakımından da tetkik edilmiş, tespit edilen çelişki ve tutarsızlıklara yer verilmiştir. Ayrıca bağlıları tarafından Mehdi olduğu iddia edilen Fetullah Gülen örneği üzerinden Mehdi inancının İslam’a ve Müslümanlara verdiği zararlar dile getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Mehdi inancı, itikat, hadis, tenkit, Fetullah Gülen

Abstract
A belief in the coming of an eschatological savior during a time when injustice and evil spreads across the world is a recurrent theme in many world religions. This has appeared under different names and guises among different cultural communities. The belief in a savior to come has managed to find a place in Islamic culture as well. The belief in a coming savior, the Mahdi, is known as one of the pillars of faith of the Shia, which is one of the important branches, or madhabs of Islam. Although not considered among the pillars of faith in the Sunni branch, the belief that the Mahdi will appear before the Day of Judgment and fill the world with justice and peace has won acceptance among a large part of the community. The idea that the belief in Mahdi is the result and consequence of feelings of oppression and despair is a common theme among the different views on the subject. In this article, the concept of Mahdi is first dealt with through a lexical and conceptual analysis. Following this, information is given about the history of the belief in the Mahdi and its place in Islamic culture. Thereafter, a critical analysis has been conducted on some of the hadiths which make up the sources of the belief in the Mahdi. The narrators (rawi) in the chains of transmission (ithnad) of the hadiths in question have been investigated in terms of whether they are reliable (thika) or not. The narrations themselves have also been examined based on their text and meaning. An account has been given about the inconsistencies and conflicts of the hadiths in question. Apart from this, based on the example of Fethullah Gülen who is claimed to be the Mahdi by his adherents, the damages of the belief in Mahdi have been mentioned also.

Keywords
Mahdi faith, belief, hadith ciriticism, Fetullah Gülen Giriş