Geri Anasayfa

Detay

Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Türkçede Atasözleri ve Deyimler

Özet
Kültür, bir toplumda soyut ve somut bütün kurumları yapısında barındıran, hem ulusallığı hem evrenselliği içeren toplumsal birikim olarak tanımlanabilir. Kültür kavramı, toplumsal cinsiyet rolleri açısından ele alındığında, birtakım karşılıklı belirlemeler söz konusudur. Toplumsal cinsiyet kalıpları kültürü oluştururken kültür de söz konusu kalıpların bireylerarası ve kuşaklararası taşınmasını sağlar. Bu bağlamda dil kültürün tanımlayıcısı olarak içkin yapısında o toplumun kültürel tüm özelliklerinin taşıyıcısıdır. Bunu yaparken de sözlü kültür geleneği olan birtakım anlatım biçimlerini kullanmaktadır. Söz konusu anlatım biçimleri atasözleri ve deyimlerdir. Bu formlar kültürü taşıması ve toplumun hayata bakış açısını yansıtması açısından önemlidir. Bu çalışmanın amacı, atasözleri ve deyimler doğrultusunda Türk kültüründe kadın ve erkeğin rollerini ve toplumun söz konusu rollerden beklentilerini ortaya koymaktır. Çalışmada “kız, oğul/oğlan, kadın, erkek, adam” kavramlarının yer aldığı atasözleri ve deyimler ele alınacak, söz konusu kavramlar toplumsal cinsiyet bağlamında irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler
atasözü, deyim, kültür, rol, toplumsal cinsiyet