Geri Anasayfa

Detay

İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarındaki Anlatısal Metinlerin Yapı Özellikleri ve Programa Uygunluğu

Özet
Bu çalışmada 6, 7 ve 8. sınıflar Türkçe ders kitaplarındaki anlatısal tipteki 12 metin yapısal olarak incelenmiş ve bu metinlerin İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki kazanımlarla ve temalarla uygunluğu belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla çalışmamız birbirini destekleyen üç bölümden oluşmaktadır. Çalışmada ilk olarak metinlerin incelenmesinde kullanılacak yazın bilim yöntem ve teknikleri hakkında genel bir bilgi verilmiştir. Daha sonra Türkçe ders kitaplarındaki 12 anlatısal metin bu yöntem ve tekniklerle incelenmiş, elde edilen veriler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Gerçekleştirilen metinsel çözümlemelerde tamamen yapısal özellikler belirlenmeye çalışılmış; yazarın kim olduğu, ideolojisi ise dikkate alınmamıştır. Üçüncü bölümde ise çözümlemeler sonucunda elde edilen verilerin, İTDÖP’teki kazanımlar ve temalarla uygunluğu belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma dil öğretiminde kullanılacak anlatısal tipteki metinleri belirlemede bir çerçeve oluşturacak niteliktedir.

Anahtar Kelimeler
Türkçe öğretimi, ana dili, anlatı, Türkçe öğretim programı.