Geri Anasayfa

Detay

Rus Türkolojisinde Dil Öğretimi ve Eğitimi Meselesi Üzerine (1965-2011)

Özet
Rus dilbiliminde yöntembilim araştırmaları çok eski tarihlere dayanmaktadır. Özellikle XIX. yüzyıldan başlayarak çağdaş döneme kadar yöntembilim üzerine gerek kuramsal gerek uygulamalı binlerce eser yazılmıştır. Bu eserler arasında Türkçenin eğitimi ve öğretimi de önemli bir yere sahiptir. Rusya’da Türkçe eğitimi ve öğretimi sahasında yapılan bu çalışmalar, İhtilal öncesi, Sovyet ve Sovyet sonrası dönemleri kapsamaktadır. Bu yazıda, Rusya’da Türkçenin eğitimi ve öğretimiyle ilgili çalışmalara genel hatlarıyla değinilmiş, son 50 yılda yapılan çalışmaların yöntem meseleleri üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Rus Türkolojisi, Türkçe eğitimi ve öğretimi, yöntembilim, yöntem.