Geri Anasayfa

Detay

Dîvânü Lugâti’t-Türk’te Oğuzca Olarak Geçen Geşür “havuç” Kelimesinin Kökeni Üzerine Düşünceler

Özet
Kâşgarlı Mahmud Dîvânü Lugâti’t-Türk’te Oğuzca geşür “havuç” kelimesini turma “turp” maddesi içerisinde değerlendirir. Türklerin önemli bir kısmının havuca sarıg turma dediklerini ifade eder. Arguların ve Oğuzların “havuç” karşılığı kullandıkları gezri ve geşür kelimelerinin Farsça aynı anlamdaki gezer’in değişmiş biçimleri olduğunu da sözlerine ekler. Bu çalışmada en eski örneğini Dîvânü Lugâti’t-Türk’te tespit edebildiğimiz geşür “havuç” kelimesinin kökeni üzerinde durulacaktır. Kelimenin Farsça gezer’den değil Sanskrit kökenli gacur kelimesinden XI. yüzyıl Oğuz Türkçesine geçtiği ispatlanmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Dîvânü Lugâti’t-Türk, tarım, geşür “havuç”, etimoloji, Sanskritçe.