Geri Anasayfa

Detay

Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin İngilizce Okuma Becerilerinin Değerlendirilmesi

Özet
Bu araştırmada Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu hazırlık sınıfında okuyan İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencilerinin İngilizce okuma becerilerinin Avrupa Konseyi Ortak Kriterleri ölçütlerinde yer alan B2 (upper intermediate) seviyesine uygun gelişimi, cinsiyet ve mezun olunan lise değişkenleri açısından incelenmiştir. Araştırmada betimsel yöntem kullanılmış ve veriler beşli Likert tipi bir ölçek yoluyla elde edilmiştir. Araştırmanın evrenini 2010- 2011 öğretim yılı Bahar Döneminde hazırlık sınıfı ‘Okuma’ dersi alan 97 İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmada kullanılan ölçek araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Ölçekteki maddeler okuma becerilerine yönelik “Yabancı Dil Yeterliği Ölçütleri”nde yer alan ‘A1-A2 (başlangıç) seviye okuma becerileri’, ‘B1-B2 (orta ve ortanın üstü) seviye okuma becerileri’ ayrıca ‘okuma esnasında faydalanılan beceriler’ ve ‘okuma ile ilişkili geliştirilen beceriler’ biçiminde dört bölüm olarak sınıflandırıldı. Ölçek 68 kız 26 erkek öğrenci olmak üzere toplam 94 öğrenciye uygulandı. Araştırmada okuma becerilerinin cinsiyet değişkenine göre farklılaştığı bulundu. Kız öğrencilerin okuma beceri seviyelerinin erkeklere göre daha yüksek bulunmasına karşılık, erkek öğrencilerin de bu becerileri aktif şekilde ve çok boyutlu olarak kullanmada kız öğrencilere göre daha iyi ve pratik oldukları belirlenmiştir. Mezun olunan okul değişkenine göre genel lise mezunu öğrencilerde okuma beceri düzeyi sınavla öğrenci alan liselerden mezun olan öğrencilere göre yüksek çıkmasına rağmen becerileri kullanmada daha az yetenekli bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Hazırlık sınıfı, Okuma becerileri, Yabancı dil, B2 (ortanın üstü) düzeyi