Geri Anasayfa

Detay

Yazılı Anlatım Becerilerinin Geliştirilmesinde Gazete Kullanımı

Özet
Etkili yazma becerileri bireylerin ilköğretimden yükseköğretime tüm öğrenim yaşamının, iş yaşamının ve günlük yaşamın en temel ve en önemli becerilerinden birini oluşturmaktadır. Bu araştırmanın amacı, Türkçe ve sosyal bilgiler öğretmenliği programlarında öğrenim gören öğretmen adaylarının yazılı anlatım dersinde gazete kullanımına ilişkin düşüncelerini ortaya koymaktır. Araştırmada, gazete kullanımının öğretmen adaylarının yazılı anlatım becerilerinin gelişimine olan etkilerine ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri tarama modeli kapsamında yöntem çeşitlemesinden yararlanılarak karma desenle incelenmiştir. Çalışmaya 2010-2011 öğretim yılı güz döneminde Adıyaman Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programlarına devam eden 89 birinci sınıf öğrencisi katılmıştır. Araştırmanın nicel verileri öğretmen adaylarının yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesinde gazete kullanımına ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen ve etkinlik sonrasında uygulanan ölçme aracı ile toplanmış, nicel verilerin istatistiksel analizinde SPSS 15.0 paket programından yararlanılmış, t testi, frekans (f) ve yüzde (%) teknikleri kullanılmıştır. Araştırmanın nitel verileri ise yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiyle toplanmış ve içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, yazılı anlatım dersinde gazete kullanılarak yapılan öğretim sürecinin öğretmen adaylarının başta yazma becerileri olmak üzere diğer dil becerilerini ve kişisel gelişimlerini olumlu etkilediği ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yazılı anlatım, gazete kullanma, öğretmen eğitimi