Geri Anasayfa

Detay

Cumhuriyetten Günümüze Türk Eğitim Sisteminde Ders Kitabı İncelemesine Dair İki Örnekleme

Özet
Osmanlı devrinden günümüze kadar yaşanan tarihsel süreçte, iç ve dış etkenlerin tesiri altında toplumu değiştirme ve geliştirme gayretlerinin iz düşümü ders kitaplarına yansıtılmıştır. Çünkü bu toplumun fikri yapısının değişmesi veya mevcut düzenin devam edebilmesi, ancak okullarda okutulan çocukların ve gençlerin hedeflenmiş olan prensipler doğrultusunda yetiştirilmesi ile gerçekleşmektedir. Bu açıdan devrin bakış açısının tespiti ya da değişimin ne ölçüde gerçekleştiğini algılayabilmek için ders kitaplarının içeriğinin incelenmesi kaçınılmazdır. Bu bakış açısı ile aşağıda, 1922’de okutulan Birinci Sınıf Millî Kız Kıraati ve 2011 yıllında okutulmakta olan Birinci Sınıf Türkçe Ders kitaplarındaki metin ve görsellerin işlevsellikleri karşılaştırılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla nitel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılarak iki kitap biçim ve içerik özellikleri açısından analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda Birinci Sınıf Millî Kız Kıraati kitabının biçim özellikleri bakımından yetersiz içerik özellikleri bakımından ise güncel ve işlevsel yönünün ön planda olduğu, Birinci Sınıf Türkçe Ders Kitabının ise biçim özellikleri açısından yetersiz, içerik özellikleri açısından didaktik bilgiler içerdiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kıraat, Türkçe, Ders Kitabı, Eğitim, Türk Eğitim Sistemi