Geri Anasayfa

Detay

Divan Şiirinde Bir Hayvan Masalı: "Harname"

Özet
Sözlü ve yazılı kültür ürünleri birbirinden farklı oluşumlardır ve insan doğası daha çok sözlü anlatıma mâyildir. Sözlü kültür sonrası bir oluşum olan yazılı kültür birdenbire ortaya çıkmadığı gibi sözlü kültürden yazılı kültüre geçiş de doğrudan olmamıştır. Bu geçiş belli aşamalarla yavaşça olmuş ve erken dönem yazılı kültür ürünlerinde sözlü kültür özelliklerine rastlanılmıştır. Bu çalışmada Axel OLRİK’in Epik Kanunları ve Nedim BAKIRCI’nın tespit ettiği “Türk Dünyası Hayvan Masallarının Özellikleri” Şeyhî’nin Harnâme’sine uygulanarak eserin halk anlatıları ve hayvan masallarıyla ne derecede örtüştüğü ele alınacaktır. İnceleme neticesinde Harnâme’nin halk anlatıları ve hayvan masallarıyla büyük ölçüde benzeştiği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Şeyhî, Harnâme, Axel OLRİK, Sözlü ve Yazılı kültür, Halkbilim.