Geri Anasayfa

Detay

Türk Dili Ve Kültürü Açısından XIV-XV. Yüzyıl Eski Anadolu Türkçesi Türkçe Tıp Yazmalarına Eleştirel Bir Bakış

Özet
Ortaçağ İslâm tıbbının etkisinde kalan ve buna ait bilgileri X. yüzyıldan itibaren kendi çevrelerinde uygulamaya başlayan Türkler, XIV ve XV. Yüzyıl da çok sayıda Türkçe tıp kitabı yazmışlardır. Her biri ayrı bir kıymet ve ehemmiyet taşıyan bu kitaplar, Türk dilini ve kültürünü besleyen ve geliştiren önemli yazılı kaynaklardır. Kitaplarda, o yıllar bilim hayatına göre ileri günümüz bilim hayatına göre kayda değer tıbbî bilgiler yanında dil yönünden de zengin malzemeler vardır. Dilin leksik, fonetik, morfolojik, semantik ve sentaktik gibi farklı disiplinleri açısından yapılan örneklemli incelemeleri, bu düşüncemizi doğrular mahiyet “nitelik-öz”dedir. Dilimize ve kültür tarihimize katkısı olacağını umduğumuz bu araştırmayla XIV. ve XV. yüzyıl Türkçe tıp yazmalarının Türk dili ve kültürünün gelişmesinde ve zenginleşmesinde ne denli önemli işlevleri olduğuna dikkat çekilmek istenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Türk Dili, Eski Anadolu Türkçesi, XIV-XV. Yüzyıl Türkçe Tıp Yazmaları, Tarihi Tıp Türkçesi