Geri Anasayfa

Detay

Tiyatro İle Tarihten Milliyetçiliğe: Türkiye’de Attila

Özet
Türklerin Orta Asya’dan geldiği ve medeniyet kurucu bir millet olduğu fikrinden temelini alan Türk Tarih Tezi, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş yıllarında Atatürk tarafından desteklenen tarih görüşüdür. Bu meyanda birçok şiir, roman ve tiyatro eseri vücuda getirilir. Behçet Kemal Çağlar’ın Attila isimli piyesi de dönemde yazılan manzum tiyatrolardan biridir. Çalışmamız Türk Tarih Tezi bağlamında bu eserin incelenmesine yöneliktir. Bu bağlamda Türk Tarih Tezi ve milliyetçilik kıskacında düşünülecek ve Attila dönemi, Attila’nın tip özellikleri, Batılı gözüyle Attila, Turan ve Attila, din ve Attila, ırk ve Attila, Kızılelma ve Attila, tarih eğitimi Türk Tarih Tezi ve Attila konuları üzerinde yoğunlaşılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Türk Tarih Tezi, Attila, Turan, Din, ırk.