Geri Anasayfa

Detay

Âşık Paşazâde’ninTevârih-i Âl-i Osmân Adlı Eserine Göre Türklerde Yer Adı Verme Geleneği

Özet
Yer adları araştırması dilbilimin önemli bir kolunu teşkil etmektedir. Toponomi adı verilen bu bilim, tarih, folklor ve coğrafya gibi bilimlere yardımcı olmaktadır. Yer adları iskân tarihi açısından tarihçiler ve dilciler için bir kılavuzdur. Bugün üzerinde yaşadığımız Anadolu coğrafyasında pek çok millet egemen olmuştur. Buraya en son egemen olan devletler, yerleşim yerlerine kendilerince yeni adlar vermeye başlamışlardır. Kimi zaman yörenin eski adını kendi diyalektlerine uydurmuşlar kimi zaman da buralara yeni adlar vermişlerdir. Anadolu coğrafyasının en son hâkimi olan Türkler de çeşitli yöreleri yeniden adlandırmışlardır. İktisadi, coğrafi, askeri ve siyasi nedenlerden dolayı anayurtları Orta Asya’dan kafileler halinde, Anadolu’da Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurulmasıyla birlikte, Anadolu’ya göçen Oğuz boyları yerleştikleri bölgelere kendilerine has adlar vermeye başlamışlardır. Anadolu coğrafyasına Türklerin verdiği adları incelemek noktasında başvurulması gereken en önemli eserler, dönemin tarihini anlatan tarihi kaynaklardır. Bu kaynakların en önemlilerinden biri de Âşıkpaşazâde tarafından kaleme alınan Tevârih-i Âl-i Osman adlı eserlerdir. Bu eser, anonim tarihlerin bir yana bırakıldığında tarih türünün ilk eseri olması dolayısıyla önemlidir ve bu nedenle çalışmamıza konu olmuştur.

Anahtar Kelimeler
Âşıkpaşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman, yer adı verme, gelenek.