Geri Anasayfa

Detay

Basîrî’nin Bengînâme Adlı Eseri

Özet
Basîrî (d. 1466 - ö. 1534-35), latifeleri olan nüktedan bir şairdir. Onun bu vasfını bazı Türkçe şiirlerinde görmek mümkün olduğu gibi tezkirelerde de ona ait birtakım nüktelerden bahsedilmektedir. Basîrî’nin bu güne değin henüz elde bulunmayan ve onun bu yönünü çok iyi gösteren eseri Bengînâme, şairin yemek ve yiyecek adlarını kullandığı ve muhayyel tasvirlerle bezeli küçük bir eserdir.. Bu makalede Bengînâme’nin metni çeşitli notlarla birlikte transkripsiyonlu olarak Latin harflerine aktarılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Basîrî, Bengînâme, letaif